▪ Cơ khí - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 43

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

CK.A

CK.B

CK.C

CK.D

1

Đồ gá

23/04

23/04

 

 

Tự luận

 

2

Công nghệ CAD/CAM

25/04

25/04

 

 

Thực hành

 

3

Công nghệ CTM

25/05

25/05

06/04

23/05

Vấn đáp

 

4

Công nghệ CNC

27/04

27/04

16/12

29/12

Tự luận

 

 

▪ Tin học ứng dụng - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 43

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

PTTK Hệ thống

13/03

Tự luận

 

2

Lập trình nâng cao

16/03

Tự luận

 

3

Thiết kế trang web

 

Thực hành

 

4

LT hướng đối tượng

 

Thực hành

 

5

Trí tuệ nhân tạo

13/03

 

 

6

Bảo trì hệ thống

16/03

 

 

 

▪ Điện - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 43

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

ĐiệnA

ĐiệnB

ĐiệnC

ĐiệnD

1

Cơ ứng dụng

08/03

 

04/11

 

Tự luận

 

2

Vi xử lý-Vi điều khiển

09/03

 

19/09

 

Tự luận

 

3

Tổ chức sản xuất

05/03

 

31/10

 

Tự luận

 

4

TĐH QT sản xuất

06/03

 

23/09

 

Tự luận

 

5

Trang bị điện

20/04

 

02/11

 

Tự luận

 

6

PLC

19/04

 

21/09

 

Tự luận