Giáo viên

Môn học

Lớp

Thứ

Tiết học

Phòng

Tuần

Nguyễn Hoài Anh

Cơ sở DL

TinCĐ44

2------

---.---.---.012

B203

123--.-----.-----.-----.-----

Hệ QTCSDL

TinCĐ44

-3-56--

---.---.789.---

B203

12345.-----.-----.-----.-----

Cấu trúc MT.VXL

TinCĐ44

2------

---.---.789.---

B203

-----.-----.12345.-----.-----

Chu Thùy Giang

Lập trình Win1

TinCĐ44

-3-5---

---.---.---.012

B203

12345.-----.-----.-----.-----

-3-----

---.---.---.012

B203

-----.67890.-----.-----.-----

Lập trình QLDL

TinCĐ44

-3-----

---.---.789.---

B203

-----.-----.12345.-----.-----

Lê Bích Hảo

KT Lập trình

TinCĐ44

2-4----

---.---.789.---

B203

12345.-----.-----.-----.-----

--4----

TH.CC

PMáy

-----.67890. -----.-----.-----

Trần Thị Loan

Lập trình Win1

TinCĐ44

---5---

TH.CC

PMáy

-----.67890.-----.-----.-----

Lập trình Win2

TinCĐ44

23-----

---.---.---.012

B203

-----.-----.12345.-----.-----

---5---

TH.CC

PMáy

-----.-----.12345.-----.-----

Vũ Đình Minh

Hệ QTCSDL

TinCĐ44

----6--

TH.CS

PMáy

12345.-----.-----.-----.-----

Lập trình QLDL

TinCĐ44

----6--

TH.CS

PMáy

-----.-----.12345.-----.-----

Mạng cơ bản

TinCĐ44

2------

TH.CS

PMáy

-----.-----.-----.67890.-----

Nguyễn Hồng Nhung

Kỹ thuật ĐH1

TinCĐ44

--4----

---.---.---.012

B203

12345.-----.-----.-----.-----

2------

---.---.---.012

B203

-----.67890.-----.-----.-----

Mạng cơ bản

TinCĐ44

---56--

---.---.---.012

B203

-----.-----.-----.67890.-----

Nguyễn Ngọc Thảo

Kỹ thuật ĐH1

TinCĐ44

--4---

TH.CS

PMáy

-----.-----.12345.-----.-----