Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ của trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên năm 2012, trường CĐCN Thái Nguyên tổ chức xét duyệt các đề tài KHCN cấp Cơ sở và Sinh viên sẽ triển khai năm 2012.

Thời gian thực hiện vào ngày 13-21/02/2012 tại phòng họp 411, giảng đường A trường Cao đẳng CNTN (trình tự các đề tài báo cáo được đăng tải trên website www.cdcntn.edu.vn ).

Mỗi chủ nhiệm đề tài có thời gian 20 phút( đối với đề tài KHCN cấp cơ sở) và 15 phút (đối với đề tài KHCN cấp sinh viên) để giới thiệu về đề tài của mình tập trung vào các vấn đề sau:

 

1. Tính thời sự và cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

2. Nội dung nghiên cứu

3. Sản phẩm của đề tài và khả năng ứng dụng

4. Kinh phí

 

Nếu chủ đề tài vắng mặt có thể ủy quyền cho một thành viên cùng nhóm báo cáo. Đề tài nào không có người báo cáo sẽ bị hủy.