1. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện

2. Cao đăng công nghệ kỹ thuật Cơ khí

3. Cao đẳng Tin học ứng dụng

- Công nghệ phần mềm

- Thiết kế và quản trị web

- Thiết kế đồ họa

- Quản trị mạng