Căn cứ quyết định số 76/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình chu kỳ KĐCL GD trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phòng TT - Khảo thí  & KĐCL;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường CĐCN TN, Phòng TT – Khảo thí & KĐCL công bố dự thảo báo cáo KĐCL GD của trường đến các đơn vị phòng,  khoa, trung tâm và toàn bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường. Dựa theo 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí trong bộ chuẩn KĐCL của bộ GD&ĐT đối với trường Cao đẳng. Các nội dung công khai theo quy định của Quy chế trong trang thông tin “Công khai chỉ số Giáo dục” trên Website của Nhà trường tại địa chỉ http://www.cdcntn.edu.vn

 Nội dung công khai bao gồm:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

     - Cam kết chất lượng giáo dục của đơn vị: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy

     - Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp 2 năm gần đây có việc làm

     - Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị: Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Chương trình giáo dục

     - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

     - Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo.

     - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viênDanh sách cán bộ giảng viên

3. Công khai tài chính.

* Tình hình thu chi năm 2012:

TT

Khoản

Thu năm 2012

Chi năm 2012

1

Năm trước chuyển sang (Học phí)

4.717.911.870

 

2

Kinh phí NN cấp thường xuyên

12.000.000.000

12.000.000.000

3

Đào tạo lại

80.000.000

80.000.000

4

Mua sắm, sửa chữa

2.820.000.000

2.820.000.000

5

Cải cách tiền lương

80.000.000

80.000.000

6

Đầu tư xây dựng

15.899.877.800

15.899.877.800

7

Thu của trường:

-Tiền học phí, lệ phí: 7.836.031.000

-Thu sự nghiệp khác: 1.442.712.925

-Thu đào tạo: 1.972.144.200

11.250.888.125

8.583.317.460

 

Tổng:

51.031.212.076

46.848.677.795

 

Còn lại:

7.385.482.535

 

* Dự toán nguồn tài chính năm 2013:

TT

Khoản

Dự toán năm 2013

1

Kinh phí ngân sách cấp thường xuyên

13.000.000.000

2

Kinh phí ngân sách cấp không thường xuyên

3.000.000.000

3

Đầu tư xây dựng dự án nước

3.500.000.000

4

Thu của trường (kể cả năm 2012 chuyển sang)

14.500.000.000

 

Tổng

34.000.000.000//tuýeninh2018