Bài giảng tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2011

Môn học
Bài giảng
Giáo viên
Cấp dự thi
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Điều kiện truy vấn dữ liệu
Nguyễn Khải Hoài Anh Trường
Linh kiện điện tử Thyristor
Gia Thị Định Trường


Bài giảng tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2010

Môn học
Bài giảng
Giáo viên
Cấp dự thi
Cơ sở dữ liệu Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chu Thị Thùy Giang Trường, Tỉnh
       //tuýeninh2018