BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

THÔNG BÁO

Kết quả Sơ duyệt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú lần thứ 2, năm 2012

          Căn cứ công văn số 4315/BTC – TCCB, Ngày 22/05/2012 của hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ Công thương và kết quả sơ duyệt lần thứ 2 danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

           Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú  Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thông báo kết sơ duyệt lần thứ 2 danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và lấy ý kiến thăm dò kết quả duyệt Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012.

            Kết quả như sau:

STT

Họ và Tên

Năm Sinh

Chức vụ

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Tô Văn Khôi

1961

Hiệu Trưởng

9/9

100%

 
          Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên trân trọng thông báo kết quả sơ duyệt lần 2 đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường và xin ý kiến đánh giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Nhà giáo đã được sơ duyệt lần 02 như danh sách trên và gửi ý kiến phản hồi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên bằng văn bản theo địa chỉ:

           Lê Việt Hùng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

                  Điện thoại: 0280.3844797         -           DĐ. 0912.500.677

                  Email: lvhungcdcn@gmail.com.

          Hạn cuối cùng trước 10h00 ngày 29/05/2012. Sau thời gian trên Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú của nhà trường không xem xét./.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

NGUYỄN VĂN ĐÀ

(Đã ký)

 

 

 

 

.