BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B

1. Lịch thi khoá 43

      - Thời gian thi: 13h30, ngày 10/6/2012

      - Địa điểm thi: Giảng đường B Trường CĐCN Thái Nguyên

2. Hình thức thi:

TT

Kỹ năng

Thời gian

Hình thức thi

1

Nghe

30 phút

Học sinh nghe băng, làm bài

2

Đọc, Viết

120 phút

Học sinh làm bài tự luận

3

Nói

Từ 5¸7phút

Giáo viên hỏi vấn đáp

3. Số báo danh, phòng thi: (có danh sách kèm theo)

4. Thí sinh đến dự thi nộp 2 ảnh 3x4 tại phòng thi

        

Thái nguyên, ngày 4 tháng 6 năm 2012

KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Dương Đình Nông

(Đã ký)

       

 

  

   

 

 

             Danh sách phòng thi:

     * Danh sách phòng thi số 01

     * Danh sách phòng thi số 02

     * Danh sách phòng thi số 03

     * Danh sách phòng thi số 04