* Download và xem nội dung đầy đủ của dự thảo quy định chế độ làm việc đối với GV-GV: DTchedolamviecGVGV2012.doc


 

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------
               


QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc đối với giảng viên và giáo viên

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có tham gia giảng dạy của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên, bao gồm: nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên; định mức thời gian làm việc; giờ chuẩn giảng dạy; quản lý, sử dụng và áp dụng thời gian làm việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với giảng viên và giáo viên  trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục có tham gia giảng dạy thuộc biên chế sự nghiệp của trường, tham gia giảng dạy các bậc đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề .

Văn bản này không áp dụng đối với giáo viên thỉnh giảng

Điều 3. Mục đích

1.        Làm căn cứ để Hiệu trưởng nhà trường phân công, bố trí, sử dụng, tăng cường hiệu lực công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động đối với CBGD.

2.        Làm căn cứ để nhà trường kiểm tra, thẩm định, đánh giá và xây dựng chính sách, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên.

3.        Làm cơ sở để giảng viên, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4.        Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giảng viên, giáo viên.

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 Điều 4. Các nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên được thực hiện theo các văn bản quy định đối với từng hệ đào tạo của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH, cụ thể:

1. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ làm việc đối với giảng viên và thông tư số 36/1010/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Qui định Chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ công tác giáo viên giảng dạy Trung cấp chuyên nghiệp;

3. Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề;

4. Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên quốc phòng;

5.Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV Việt nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề và THPT.

...

* Download và xem nội dung đầy đủ của dự thảo quy định chế độ làm việc đối với GV-GV: DTchedolamviecGVGV2012.doc