LỊCH THI TỐT NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 43

KHÓA HỌC 2009 - 2012

TT

Ngày thi

Nội dung

Môn thi

Ghi chú

1

 

25/06/2012

7h00 - 7h15' Cán bộ coi thi nhận túi đựng bài thi tại phòng Đào tạo

Các môn Giáo dục chính trị

 

7h15-7h30' Gọi thí sinh vào phòng thi

7h30-7h35' Lấy đề thi

7h40 Phát đề thi cho học sinh

7h45' Bắt đầu làm bài thi (150 phút)

10h15' Thu bài

2

26/06/2012

7h00 - 7h15' Cán bộ coi thi nhận túi đựng bài thi tại phòng Đào tạo

Lý thuyết chuyên môn

 

7h15-7h30' Gọi thí sinh vào phòng thi

7h30-7h35' Lấy đề thi

7h40 Phát đề thi cho học sinh

7h45' Bắt đầu làm bài thi (150 phút)

10h15' Thu bài

* Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chuyên nghiệp - Khóa 43

* Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề - Khóa 43

Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 44

* Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề cơ sở - Khóa 43