* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường A202 (chiều) - GVCN: Lưu Hồng Quang

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Điều khiển lôgic

Lý thuyết ĐKTĐ

 Kỹ thuật lưới

Cơ ứng dụng

Nhà máy& TBA

Cơ ứng dụng

Lý thuyết ĐKTĐ

Kỹ thuật lưới

Điều khiển lôgic

Khí cụ cao áp

Từ 25/02 - 31/03

(Số tuần: 5 )

Điều khiển lôgic

Lý thuyết ĐKTĐ

Kỹ thuật lưới

Truyền động điện

Truyền động điện

Cơ ứng dụng

Kỹ thuật lưới

Khí cụ cao áp

Bảo vệ rơle

Khí cụ cao áp

Từ 01/04 - 05/05

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 08/05 - 19/05

(Số tuần: 2)

Truyền động điện

Bảo vệ rơle

Truyền động điện

Bảo vệ rơle

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Bảo vệ rơle

PLC

Từ 20/05 - 23/06

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 24/06 - 30/06

(Số tuần: 2)

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

Ngày thi

HT
Thi/KT

Giáo viên

1

Nhà máy& TBA

75

03/04

T.Viết

H.Quang

2

Cơ ứng dụng

45

09/05

T.Viết

Hường

3

Lý thuyết ĐKTĐ

45

10/05

T.Viết

B.Lộc

4

Điều khiển lôgic

45

13/05

T.Viết

T.Minh

5

Kỹ thuật lưới

60

15/05

T.Viết

Nam

6

Khí cụ cao áp

45

17/05

T.Viết

H.Quang

7

Truyền động điện

60

25/06

T.Viết

Q.Lê

8

Bảo vệ rơle

60

28/06

T.Viết

T.Minh

9

PLC

60

 

T.Viết

Hùng

10

Thực tập điện tử

2T

 

T.H

B.Tuấn

11

TT  điện cơ bản

2T

 

T.H

Thái