* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường A502 (sáng)

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 24/12 ¸14/04

(Số tuần: 13 )

2

Công nghệ CTM

CN CNC (2t)

Công nghệ CTM

CN CNC (2t)

Công nghệ CTM

CN CNC (2t)

Công nghệ CTM

CN CNC (2t)

Công nghệ CTM

CN CNC (2t)

Từ 15/04 ¸19/05

(Số tuần: 05)

3

TT Nâng cao
(Hành chính)

TT Nâng cao
(Hành chính)

TT Nâng cao
(Hành chính)

TT Nâng cao
(Hành chính)

TT Nâng cao
(Hành chính)

Từ 20/05 ¸26/05
(Số tuần: 01)

4

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 27/05/2013 ¸16/06/2013

 

5

THI TỐT NGHIỆP           Từ 17/06/2013 ¸23/06/2013

 

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

Ngày thi

HT
Thi/KT

Giáo viên

1

Thực tập tôt nghiệp

13T

 

 

Nhà máy

2

Công nghệ CTM

90

 

T.Viết

Bách

3

Công nghệ CNC

60

 

T.Viết

Hiệp

* Học kỳ 1 - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường A502 (sáng)

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Máy công cụ

(4 tiết)

Máy công cụ

(4 tiết)

Máy công cụ

(4 tiết)

Máy công cụ

(4 tiết)

Máy công cụ

(4 tiết)

Từ 06/08 ¸19/08

(Số tuần: 2 )

2

Máy công cụ

(5tiết)

 

 

Thi

Máy công cụ

 

Từ 20/08 ¸26/09

(Số tuần: 1 )

3

Đồ gá

Công nghệ phôi

CN CAD/CAM

(3 tiết)

Đồ gá

(3 tiết)

Công nghệ phôi

(3 tiết)

CN CAD/CAM

 (5 tiết)

Từ 27/09 ¸21/10

(Số tuần: 8)

4

THI HẾT MÔN

Từ 22/10¸28/10

(Số tuần: 1)

5

THỰC TẬP

Từ 29/10¸3/02

(Số tuần: 14)

 

TT

Môn học

Số
tiết/Giờ

  Hình thức
Thi/KT

Ngày thi

Giáo viên
giảng

1

Máy công cụ

90

T.Viết

23/10

Phong

2

Công nghệ phôi

45

T.Viết

22/10

Hùng

3

Đồ gá

45

T.Viết

24/10

Bách

4

CN CAD/CAM

60

T.H

26/10

Bách

5

Công nghệ CTM

90

V.đáp

 

 

6

Công nghệ CNC

60

T.Viết

 

 

7

TT Máy công cụ

5T

 

 

Hồng

Tuấn