* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường A402 (sáng) - GVCN: Trần Thanh Hưng

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Thực tập Rèn

(Hành chính)

Thực tập Rèn

(Hành chính)

Thực tập Rèn

(Hành chính)

Thực tập Rèn

(Hành chính)

Thực tập Rèn

(Hành chính)

Từ 25/02 - 10/03

(Số tuần: 2)

2

Thực tập nguội

(Hành chính)

Thực tập nguội

(Hành chính)

Thực tập nguội

(Hành chính)

Thực tập nguội

(Hành chính)

Thực tập nguội

(Hành chính)

Từ 11/03 - 24/03

(Số tuần: 2)

3

Nguyên lý cắt

Đường lối ĐCSVN

Trang bị điện

Chi tiết máy

Trang bị điện

Chi tiết máy

Chi tiết máy

(3 tiết)

Nguyên lý cắt

Đường lối ĐCSVN

Từ 25/03 - 28/04

(Số tuần: 5)

4

Nguyên lý cắt

Đường lối ĐCSVN

Trang bị điện

Chi tiết máy

Máy công cụ

Chi tiết máy

Chi tiết máy

Máy công cụ

Nguyên lý cắt

Đường lối ĐCSVN

Từ 29/04 - 09/6

(Số tuần: 6)

5

THI HẾT MÔN

Từ 10/06 - 23/06

(Số tuần: 2)

 

Máy công cụ

(3 tiết)

Máy công cụ

(3 tiết)

Máy công cụ

(3 tiết)

Máy công cụ

(3 tiết)

Máy công cụ

(3 tiết)

Từ 24/06 - 30/6

(Số tuần: 1)

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

HT
Thi/KT

Giáo viên

Ghi chú

1

Thực tập Hàn

2T

TH

Q.Minh

 

2

Thực tập Rèn

2T

TH

Thắng

 

3

Trang bị điện

45

T.Viết

Hồng

Thi: 11/06

4

Chi tiết máy

90

T.Viết

Huy

Thi: 14/06

5

Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam

60

T.Viết

Đ.Huyền

Thi: 18/06

6

Nguyên lý cắt

60

T.Viết

Phong

Thi: 21/06

7

Máy công cụ

90

T.Viết

Hùng