* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường C201

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

Từ 25/02 ¸03/03

(Số tuần: 1 )

2

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 04/03 - 12/05
(Số tuần: 10)

3

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 13/05/2013 - 16/06/2013

 

4

THI TỐT NGHIỆP           Từ 17/06/2013 - 23/06/2013

 

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

Ngày thi

HT
Thi/KT

Giáo viên

1

Thực tập kế toán

240h

 

 

Hòa

2

Thực tập tốt nghiệp

10T

 

 

 

3

Ôn thi tôt nghiệp

5T

 

 

 

4

Thi tốt nghiệp

1T

 

 

 

* Học kỳ 1 - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường B204 (sáng)

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Kế toán máy

Kế toán DN 3

Khoa học quản lý

PTích HĐộng KD

Kế toán DN 3

Kiểm toán

PTích HĐộng KD

Kế toán máy

Kiểm toán

Khoa học quản lý

Từ 17/09 ¸21/10

(Số tuần: 5)

2

THI HẾT MÔN

Từ 22/10¸28/10

3

Kế toán máy

(3 tiết)

Kiểm toán

PTích HĐộng KD

Tin học ứng dụng

(6 tiết)

PTích HĐộng KD

Kế toán máy

Tin học ứng dụng

(6 tiết)

Từ 29/10¸02/12

(Số tuần: 5)

4

THI HẾT MÔN

Từ 03/12¸16/12

5

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

TT Kế toán

(Ca sáng)

Từ 17/12¸03/02

(Số tuần: 7)

 

 

Các môn học

Số tiết (Giờ)

Số tiết chưadạy

HT

Thi

THỜI GIAN

Giáo viên

Từ 06/08¸16/09

(Số tuần: 6 )

Từ 17/09 ¸21/10

(Số tuần: 5)

Từ 29/10¸02/12

(Số tuần: 5)

Từ 17/12¸03/02

(Số tuần: 7)

Tiết/

Tuần

TSố

Tiết/

Tuần

TSố

Tiết/

Tuần

TSố

Tiết/

Tuần

TSố

TT trải nghiệm

 

 

 

Nhà máy

 

 

 

 

 

 

 

Khoa học quản lý

45

33

T.Viết

 

 

6

30+3

Thi: 23/10

 

 

N.Hà

Kế toán DN 3

45

27

T.Viết

 

 

6

27

Thi: 26/10

 

 

Thảo

Kiểm toán

60

42

T.Viết

 

 

6

30

3

12

Thi: 04/12

Hường

PTích HĐộng KD

60

60

T.Viết

 

 

6

30

6

30

Thi: 07/12

Hằng

Kế toán máy

60

60

T.Viết

 

 

6

30

6

30

Thi: 11/12

Hòa

Tin học ứng dụng

60

60

T.Viết

 

 

 

 

12

60

Thi: 14/12

Hùng

Thực tập kế toán

240h

240h

T.H

 

 

 

 

 

 

30h

210h

Hòa