* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường B202 (sáng) -  GVCN: Đào Mạnh Hùng

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Kế toán DN

Văn hóa kinh doanh

Quản trị C.lượng

Chiến lược PTKD

HT T.Tin Q.Lý

QTrị  KDoanh Qtế

Kế toán DN

HT T.Tin Q.Lý

QTrị  KDoanh Qtế

Quản trị C.lượng

Từ 25/02 - 0704

(Số tuần: 6)

2

THI HẾT MÔN (Số tuần: 2)

Từ 08/04 - 21/04

3

Kiểm toán

Qtrị SX&T nghiệp

Quản trị C.lượng

Đường lối ĐCSVN

Kiểm toán

Qtrị SX&T nghiệp

Qtrị SX&T nghiệp

Đường lối ĐCSVN

QTrị  KDoanh Qtế

Quản trị C.lượng

Từ 22 /4-26/05

(Số tuần: 5)

4

THI HẾT MÔN (Số tuần: 1)

Từ 27 /5-02/06

5

Kiểm toán

Qtrị SX&T nghiệp

Q Trị Marketing

Đường lối ĐCSVN

Kiểm toán

Phân tích HĐ KD

Qtrị SX&T nghiệp

Đường lối ĐCSVN

Phân tích HĐ KD

Q Trị Marketing

Từ 03/06-30/06

(Số tuần: 4)

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

HT
Thi/KT

Giáo viên

Ghi chú

1

Văn hoá KDoanh

45

T.Viết

N.Hà

Thi: 09/04

2

Chiến lược KD&PT DN

60

T.Viết

N.Hà

Thi: 12/04

3

Kế toán DN

90

T.Viết

Thảo

Thi: 16/04

4

HT T.Tin Q.Lý

45

T.Viết

Xuân

Thi: 19/04

5

Quản trị C.lượng

60

T.Viết

Hùng

Thi: 28/05

6

QTrị  KDoanh Qtế

45

T.Viết

N.Hà

Thi: 31/05

7

Kiểm toán

60

T.Viết

Hường

 

8

Đường lối ĐCS VN

60

T.Viết

Đ.Huyền

 

9

Qtrị SX&T nghiệp

75

T.Viết

Dũng

 

10

Phân tích HĐ KD

60

T.Viết

Trang

 

11

Q Trị Marketing

60

T.Viết

Hường