* Học kỳ II - Năm học 2012 - 2013: Giảng đường B205 (sáng) - GVCN: Lê Thu Hà

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Kế toán DN 1

KT QT Chi phí

Bảo hiểm

Tài chính DN

KT HC s nghiệp

KT DN vừa &nhỏ

KT Quản trị Chi phí

Tài chính DN

KT HC snghiệp

KT DN vừa &nhỏ

Từ 25/02 ¸31/03

(Số tuần: 5)

2

Kế toán DN 1

KT QT Chi phí

Bảo hiểm

Tài chính DN

KT HC snghiệp

KT DN vừa &nhỏ

KT QT Chi phí

Bảo hiểm

KT HC snghiệp

KT DN vừa &nhỏ

Từ 01/04 ¸12/05

(Số tuần: 6)

3

THI HẾT MÔN (Số tuần: 2)

Từ 13/05 - 26/05

4

Kế toán DN 2

Kiểm toán

Khoa học quản lý

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 2

Kiểm toán

Khoa học quản lý

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 2

KTDN vừa &nhỏ

Từ 27/05 ¸30/06

(Số tuần: 5)

 

TT

Môn học

Số
tiết/giờ

HT
Thi/KT

Giáo viên

Ghi chú

1

Kế toán DN 1

90

 

Ngư

Thi: 14/05

2

T.Chính Dnghiệp

90

 

Hằng

Thi: 17/05

3

Ktoán QTrị Cphí

90

 

Hòa

Thi: 20/05

4

KT Hành chính sự nghiệp

60

 

Hường

Thi: 22/05

5

Bảo hiểm

45

 

Hòa

Thi: 24/05

6

KT DN vừa &nhỏ

75

 

Trang

 

7

Kế toán DN 2

75

 

L.Hà

 

8

Đường lối ĐCSVN

60

 

Đ.Huyền

 

9

Khoa học quản lý

45

 

Dũng

 

10

Kiểm toán

60

 

Hường

 

11

Kế toán DN 3

45