BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
Số: 136A/QĐ - CĐCN  Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/3/2010 của Chính phủ
và Nghị quyết số 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Bộ GD&ĐT
về đổi mới quản lý giáo dục đại học 
giai đoạn 2010 - 201

          Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ - BGD&ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ - BCN ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Chỉ thị số 296/CT – TTg ngày 27/2/2010 của Chính phủ; Nghị định số 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 296/CT – TTg ngày 27/2/2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 gồm những ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2.  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của trường và tổ chức thực hiện có kết quả các nội dung đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.

Điều 3.  Ông trưởng phòng TCHC, Đào tạo, TCKToán, Đoàn Thanh niên, các phòng, khoa, liên quan và những ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:   

     -  Như Điều 3; 

    - Lưu TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi

 (Đã ký)