BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
Số: 43E/CTHĐ - CĐCN    Thái Nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai Nghị quyết số 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Bộ GD&ĐT
về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

          Thực hiện việc triển khai Chỉ thị số 296/CT – TTg ngày 27/2/2010 của Chính phủ và Nghị định số 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đề ra chương trình hành động với những nội dung và nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

1.1. Mục tiêu:

          Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong các tổ chức Đảng, Chính quyền và Đoàn thể trên cơ sở phát huy dân chủ, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ khác. Tiếp tục thực hiện  theo quan điểm Đại hội đảng lần thứ X: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học ...”

1.2. Biện pháp:

- Tổ chức các chương trình tuyên truyền về tìm hiểu, chấp hành pháp luật như luật giao thông, luật giáo dục, ô nhiễm môi trường, các Quy chế quy định của Bộ, của trường thông qua các buổi hội nghị, các trò chơi và phát huy triệt để đối với tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn trong công tác tuyên truyền;

- Tập thể Đảng uỷ, BGH đoàn kết và gương mẫu về phẩm chất chính trị, tác phong, lối sống, thực hiện “nói đi đôi với làm”;

- Tăng cường tiếp xúc giữa Hiệu trưởng với cán bộ, học sinh, sinh viên trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu, sẵn sàng nhận sai lầm, thiếu sót để sửa chữa kịp thời; Phát huy năng lực của Ban Thanh tra nhân dân, ban thanh tra giáo dục, góp ý qua hòm thư; Trực tiếp đối thoại với học sinh, sinh viên mỗi năm hai lần;

- Coi trọng giáo dục trong nhà trường có sự kết hợp với giáo dục trong gia đình mọt cách thường xuyên;

- Thực hiện cơ chế tạo điều kiện và động lực cho các đơn vị, cá nhân phát huy hết khả năng của mình;

- Tạo ra mối quan hệ hài hoà thống nhất giữa lý và tình, chung và riêng; đảm bảo nguyên tắc phân chia lợi ích vật chất và tinh thần, công bằng, công khai, khách quan;

- Nghiêm túc học tập, nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”

* Phân công thực hiện:

- Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo – phó Bí thư Đảng uỷ, chịu trách nhiệm chỉ đạo;

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm triển khai. Các đơn vị Khoa, Phòng trong trường phối hợp thực hiện.

2. Xây dựng bộ máy quản lý lãnh đạo và hệ thống văn bản:

2.1. Xây dựng bộ máy quản lý:

* Mục tiêu:Xây dựng bộ máy quản lý khoa học, hiệu quả, gồm các cán bộ có phẩm chất năng lực tốt, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; mọi cán bộ viên chức có phẩm chất năng lực đủ tiêu chuẩn phù hợp, có sáng tạo và trách nhiệm đều có quyền tham gia vào hệ thống quản lý nhà trường.

* Biện pháp:

- Tuân thủ nghiêm ngặt chức năng nhiệm vụ cán bộ quản lý theo Điều lệ trường Cao đẳng chuyên nghiệp; Nhà trường có Hội đồng khoa học & đào tạo, các phòng ban, Khoa tổ môn thực hiện chức năng nhiệm vụ rõ ràng. Coi trọng tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực được cụ thể hoá bằng văn bản khi giới thiệu, đề bạt cán bộ vào các cương vị quản lý; quan điểm quán triệt là: xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác để lựa chọn cán bộ; từ việc để tìm người;

- Thực hiện đúng quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ theo văn bản pháp quy;

- Thực hiện dân chủ trong việc giới thiệu, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng cán bộ theo đúng các văn bản pháp quy;

- Sử dụng phiếu thăm dò giáo viên, giảng viên  để học sinh, sinh viên được quyền đánh giá, lựa chọn;

- Tạo ra sự thay đổi tích cực trong lề lối làm việc: nhanh, hiệu quả, chính xác. Tăng cường phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị để tạo ra sự sáng tạo, đồng thuận, hiệu quả dựa trên cơ sở nhiều ý kiến tốt hơn một ý kiến;

          Cơ cấu nhân sự dựa trên: Phân tích công việc, đo lường công việc, xác định biên chế.

          2.2. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý:

          * Mục tiêu:

          Xây dựng được hệ thống quản lý nhờ hệ thống văn bản dưới luật đảm bảo tính khoa học, tính hiệu lực và tính khả thi. Đây là công cụ cơ bản để quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, là bộ luật giúp Hiệu trưởng và hệ thống quản lý dựa vào đó thực hiện, tránh được những chủ quan và cảm tính;

          * Biện pháp:

          - Xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội quy phòng học, nội quy ký túc xá, nội quy Thư viện. Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể;

          - Xây dựng và chỉnh sửa về việc phân công công tác, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân:

          + Văn bản quy định chức trách nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc. Các phòng phải có phân công nhiệm vụ chi tiết cho các cá nhân, các Khoa, Tổ môn phải có Kế hoạch giảng dạy, có bảng phân môn;

          + Chức năng nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra giáo dục, phòng Thanh tra – Khảo thí.

          + Xây dựng văn bản về tuyển dụng, sử dụng viên chức; quy định xét thưởng tháng, năm;

          Trong các văn bản này quy định rõ ràng quyền hạn và nhiệm vụ của đồng chí trưởng, phó đơn vị, của trợ lý, của nhân viên, giáo viên; coi trọng phối hợp ngang giữa các đơn vị phòng, giữa các khoa. Mọi hoạt động của nhà trường đều được xác định rõ quy trình và trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

          - Xây dựng và chỉnh sửa thường xuyên cho hợp lý hơn về hệ thống quy định trong quản lý đào tạo như: Quy định tính điểm, xét hạnh kiểm, Quy định thi lại, học lại; Quy định tính giờ; Quy định quản lý các đề tài khoa học; Quy định về văn bằng chứng chỉ; các Thông báo đột xuất;

          -  Hoàn thiện Quy định về xây dựng cơ bản, quản lý cơ sở vật chất gồm: nhà cửa, trang thiết bị, máy móc; cụ thể hoá quy định về mua sắm, bảo hành, bảo trì, thanh lý … công khai hoá các hoạt động trên và cho tất các các cá nhân, tập thể lấy báo giá; Điều này nhằm quản lý tốt cơ sở vật chất, thiết bị và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài chính;

          - Hàng năm hoàn thiện và thay đổi hợp lý hơn Quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên cơ sở đóng góp của mọi thành viên trong trường.

          * Phân công chỉ đạo và thực hiện:

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, phụ trách chung;

          - Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm triển khai. Các đơn vị , Khoa, Phòng trong trường phối hợp thực hiện.

          3. Xây dựng đội ngũ giảng viên, công nhân viên

          3.1. Mục tiêu:

          - Thường xuyên rà soát lại đội ngũ giảng viên, công nhân viên cả về chuyên môn và nghiệp vụ. Quan tâm đến đội ngũ này ở tất cả các khâu: tạo nguồn – tuyển dụng, đào tạo – bồi dưỡng, sử dụng - đánh giá. Bồi dưỡng đội ngũ kế cận, phấn đấu đến năm 2012, số lượng cán bộ viên chức là: 250 người; đạt 10% giảng viên có học vị Tiến sỹ; 60% đạt trình độ thạc sỹ. Cán bộ và nhân viên hành chính cần thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, vi tính, ngoại ngữ.

          - Nâng cao điều kiện làm việc cho giảng viên từ giảng đường, phòng chuyên môn, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu; Hỗ trợ giảng viên học Thạc sỹ, NCS.

          - Chất lượng đội ngũ giảng viên được đặt lên hàng đầu; Quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS.

          3.2. Biện pháp:

          - Có chế độ ưu tiên trong tuyển dụng như: Ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi, có bằng Thạc sỹ, tiến sỹ.

          - Đa dạng hoá nguồn tuyển giảng viên, chuyên viên; Các Khoa, các phòng chủ động tìm nguồn giảng viên và chuyên viên dựa trên nhu cầu của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể;

          - Mở thêm 04 ngành cao đẳng chuyên nghiệp; đồng thời liên kết chặt chẽ với các trường đại học trong công tác nghiên cứu khoa học;

          - Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giảng viên và cán bộ CNV đi học tập nâng cao trình độ, cam kết học tập đúng tiến độ, có chính sách nhằm thu hút người giỏi đến giảng dạy tại nhà trường;

          - Mở các lớp học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, các lớp ngoại ngữ ngắn hạn; Tăng cường tập huấn, hội nghị, hội thảo về chuyên môn và nghiệp vụ;

          - Quan tâm thường xuyên đến chế độ lương, thưởng tháng, phấn đấu ngày càng tăng thu nhập cho người lao động.

          Tất cả biện pháp trên nhằm tạo ra sự yên tâm công tác cho giáo viên, cán bộ CNV; Tạo mội trường làm việc tốt và khả năng, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

          * Phân công chỉ đạo và thực hiện:

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo

          - Phòng Tổ chức hành chính, Tài vụ, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai. Các đơn vị khoa phòng trong trường phối hợp thực hiện.

          4. Công tác đào tạo và quản lý người học:

          4.1. Mục tiêu:

          Phát triển quy mô dựa trên điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ngaỳ càng tăng; Đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; Mở thêm một số ngành, nghề mới phù hợp với nhu cầu xã hội; Nâng cao nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm nhằm giáo dục sinh viên – học sinh tốt hơn.

          4.2. Biện pháp:

          - Nâng cao công tác quản lý các loại hình đào tạo chính quy và liên thông, mở rộng đại bàn tuyển sinh, tăng cường công tác maketing trong tuyển sinh;

          - Dần từng bước hoàn thành chương trình, tập bài giảng cho các hệ tiến tới năm 2012 phải hoàn thiện 100% các giáo trình nội bộ, sau đó chỉnh sửa 2 năm/ 1lần;

          - Mở các lớp tập huấn đào tạo theo tín chỉ cho đội ngũ cán bộ cốt cán và các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong nhà trường, phấn đấu sang năm 2012 sẽ đào tạo thí điểm khoá đầu tiên theo hình thức tín chỉ;

          - Tăng cường công tác kiểm tra trong đào tạo (giáo án, tập bài giảng, mẫu biểu giáo vụ), nhằm thiết lập kỷ cương trong học tập và giảng dạy. Yêu cầu 100% các giáo viên, giảng viên phải thường xuyên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm; Tăng cường công tác dự giờ, góp ý cho giảng viên, giáo viên;

          - Hoàn thiện chương trình liên thông dọc từ TCCN lên cao đẳng chuyên nghiệp, từ Trung cấp nghề lên cao đẳng nghề.

          - Xây dựng các xưởng thực hành theo môđun cho đào tạo nghề với tất cả các nghề hệ cao đẳng và trung cấp;

          - Rà soát và hiệu chỉnh Quy chế học sinh sinh viên, Quy chế đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chuyên nghiệp; Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm; Bộ tiêu chí đánh giá thi đua;

          - Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp, nghiên cứu khoa học; Tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao;

          - Cải tạo, nâng cấp Thư viện điện tử; tăng cường các đầu sách, đặc biệt là sách kỹ thuật; Duy trì trang Web của nhà trường;

          - Hoàn thiện và công bố chuẩn đầu ra vào cuối năm 2010; hàng năm có sự thay đổi chuẩn đầu ra theo kịp khoa học kỹ thuật và tiến bộ trên thế giới.

          * Phân công chỉ đạo và thực hiện:

          - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và phó Hiệu trưởng phụ trách công tác thanh niên, công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm chỉ đạo;

          - Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Thanh tra – Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và tuyển sinh chịu trách nhiệm triển khai. Các đơn vị Khoa, phòng trong trường phối hợp thực hiện.

          5. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế ;

          5.1. Mục tiêu:

          - Các Khoa, tổ chuyên môn tiếp tục đăng ký các sánh kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và các cấp cao hơn. Phấn đấu đến năm 2012 có 05 đề tài khoa học cấp Bộ được công nhận. Cụ thể: Hoàn thiện các tập bài giảng các hệ; đổi mới mô hình, thiết bị dạy học; công bố các bài báo … Huy động tri thức trong sinh viên – học sinh cùng tham gia vào các đề tài có tính ứng dụng cao trong giảng dạy và thực tế sản xuất;

          - Tăng cường giao lưu với một số nước trong khu vực, trao đổi sinh viên nhằm học hỏi tri thức và công nghệ mới.

          5.2. Biện pháp:

          - Khuyến khích xây dựng các đề tài khoa học kỹ thuật dựa trên 3 loại hình: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng (áp dụng trong giảng dạy) và nghiên cứu triển khai;

          - Tính giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên, giáo viên theo quy định giờ giảng của trường;

          - Xây dựng hiệp định khung với trường cao đẳng Hà trì - Trung Quốc trong việc trao đổi học sinh khi được sự cho phép của Bộ chủ quản .

          * Phân công chỉ đạo và thực hiện:

          - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm chỉ đạo;

          - Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm triển khai. Các phòng, Khoa trong nhà trường phối hợp thực hiện.

          6. Công tác Thanh tra, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

          6.1. Mục tiêu:

          Hoàn thành tốt công tác tự đánh giá trong năm 2010 và tiến hành đánh giá ngoài giai đoạn 1 vào năm 2011; Đa dạng hoá các hình thức thi và kiểm tra. Xây dựng hoàn thiện ngân hàng đề thi hết môn và đề thi tốt nghiệp.

          6.2. Biện pháp:

          - Rà soát các điều kiện còn thiếu và tổ chức khắc phục để đảm bảo tiêu chuẩn trường cao đẳng theo các tiêu chí tự đánh giá;

          - Tiếp tục xây dựng kế haọch lấy ý kiến đóng góp của người học, của các Doanh nghiệp sử dụng lao động về chương trình đào tạo nhằm cải tiến và đổi mới kịp thời theo nhu cầu xã hội.

          - Rà soát lại các bộ ngân hàng đề thi các môn còn thiếu, chỉnh sửa đề thi các môn học đã lỗi thời theo chương trình mới; Riêng hệ cao đẳng nghề sẽ đăng ký thi theo ngân hàng đề thi tốt nghiệp chung do Tổng cục dạy nghề ban hành.

          7. Đổi mới công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất

          7.1. Mục tiêu:

          Khuyến khích phòng, khoa có sáng kiến và hợp đồng sản xuất, hợp đồng đào tạo làm tăng nguồn thu cho nhà trường. Đầu tư kinh phí cho chuyên môn, cho con người và đảm bảo điều kiện cho hoạt động dạy học là cốt lõi; chủ động trong thu chi, thực hiện đúng chế độ nhà nước ban hành và cải tiến các thủ tục  thanh toán về tài chính.

          7.2. Biện pháp:

          - Tăng nguồn thu dựa trên khung học phí tăng, tăng quy mô; số lượng sinh viên liên kết, đào tạo ngắn hạn, nguồn thu khác … Trọng tâm ở ba nguồn thu: ngân sách, ngoài ngân sách và các dự án hợp đồng ký kết. Điều tiết hợp lý sử dụng tài chính trong việc xây dựng cơ sở vật chất với việc chi cho con người; Vận động toàn trường tiết kiệm điện năng và các chi phí khác.

          - Công khai tài chính ở tất cả các khâu: kế hoạch thu chi, sử dụng kinh phí và thu nhập của cán bộ quản lý; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý đảm bảo phân chia quyền lợi, lợi ích các nhân và tập thể;

          - Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học; Trước mắt hoàn thiện hệ thống nhà xưởng cho giảng dạy môđun, phòng học công nghệ cao, phòng thí nghiệm cho các chuyên ngành chính như Cơ khí và Điện; Đồng thời coi trọng các khâu vệ sinh, an toàn cho con người.

          - Xây dựng chế độ đấu thầu, khoán đối với hệ thống dịch vụ trong trường nhằm tăng nguồn thu.

          * Phân công chỉ đạo và thực hiện:

          - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác cơ sở vật chất, đời sống chịu trách nhiệm chỉ đạo;

          - Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài vụ, phòng Quản trị đời sống chịu trách nhiệm triển khai. Các đơn vị Khoa, phòng trong trường phối hợp thực hiện.

II TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Căn cứ vào các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động, các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai có báo cáo gửi về Phòng Tổ chức hành chính để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện có khoá khăn gì cần giải quyết sẽ bàn bạc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo đã được phân công trực tiếp chỉ đạo.;

          - Tháng 12/2010 và tháng 12/2011: Tổ chức sơ kết việc thực hiện chương trình hành động và đánh giá kết quả đạt được;

          - Tháng 12/2012: đánh giá tổng kết 3 năm thực hiện chương trình hành động; Nhà trường sẽ có chế độ thưởng phạt theo kết quả các bộ phận đã thực hiện được./.

Nơi nhận:   

     - Bộ Công Thương;
     - Bộ Giáo dục & Đào tạo;
     - Các đơn vị trong trường;
     - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi

 (Đã ký)