BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Thực hiện chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

          1. Yêu cầu

          Cần có sự chỉ đạo thống nhất và kiên quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự triển khai thực hiện nghiêm túc của toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn trường.

          2. Một số nội dung chủ yếu

          2.1. Nội dung cần tập trung thảo luận:

          - Quán triệt Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012;

          - Xác định rõ vai trò của chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của cán bộ công nhân viên, giáo viên trong việc thực hiện chương trình hành động Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012;

          - Thống nhất nhận thức trong CBCC: Phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với đảm bảo chất lượng đào tạo. Tổ chức thảo luận trong CBCC, giảng viên, giáo viên với nội dung: “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học”;

          - Xác định thực trạng của các bộ môn về: Chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, thực trạng nghiên cứu khoa học, thực trạng tiêu cực và gian lận trong thi cử của HSSV … Nêu những điểm mạnh, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục mang tính khả thi;

          - Các giảng viên, CBCC và người lao động cần tìm gì để hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

          2.2. Nội dung cần được thực hiện theo kế hoạch:

          - Công bố chuẩn đầu ra vào cuối năm 2010;

          - Rà soát lại toàn bộ các chương trình, tập bài giảng, giáo trình nội bộ, công việc này giao cho các tổ chuyên môn đảm nhiệm và thành lập các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, in ấn thành các giáo trình nội bộ chuẩn;

          - Tăng cường kiểm tra, dự giờ và đánh giá theo các tổ môn, có biên bản đánh giá cụ thể; Thường xuyên kiểm tra tiến độ, thời khoá biểu.

          3. Kế hoạch cụ thể:

          Căn cứ vào chương trình hành động, tình hình thực tế của các bộ môn và của nhà trường để triển khai chương trình hành động được thuận lợi và có hiệu quả, Ban chỉ đạo thống nhất chia thành các nhóm để triển khai như sau:

 

Thời gian

Đơn vị, nội dung

Chủ trì

Đại diện BCĐạo tham gia

06/4/2010

Họp Ban giám hiệu

Đ/c Tô Văn Khôi

Đ/c Tô Văn Khôi

07/4/2010

Họp Ban chỉ đạo

Đ/c Tô Văn Khôi

Đ/c Tô Văn Khôi

08/4/2010

Phòng TCHC, Phòng Tài vụ

Đ/c Lê Việt Hùng

Đ/c Nguyễn Văn Đà

09/4/2010

Phòng đào tạo, Phòng CTHS – SV, TT Tin học – NNgữ

Đ/c Bùi Văn Tuận

Đ/c Dương Đình Nông

12/4/2010

Khoa Cơ khí, Khoa May

Đ/c Nguyễn Quốc Dũng

Đ/c Dương Đình Nông

13/4/2010

Khoa KHCB, Khoa Kinh tế

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

Đ/c Nguyễn Văn Đà

14/4/2010

Khoa Điện, TTâm Đào tạo & GTVLàm

Đ/c Gia Thị Định

Đ/c Tô Văn Khôi

15/4/2010

Phòng QTĐSống, Phòng KHKThuật

Đ/c Nguyễn Xuân Bỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Đà

16/4/2010

Đại diện HS – SV là lớp trưởng, Bí thư đoàn của 68 lớp trong trường

Đ/c Nguyễn Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Việt Hương

Đ/c Tô Văn Khôi

Đ/c Dương Đình Nông

19 ÷22/4/2010

Các lớp thảo luận (68 lớp)

Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Đ/c Tô Văn Khôi

Đ/c Dương Đình Nông

Nguyễn Văn Đà

Bùi Văn Tuận

Nguyễn Xuân Đỉnh

Nguyễn T. Việt Hương

          - Các đơn vị thảo luận phải viết báo cáo gửi về phòng TCHC nhà trường để tổng hợp;

          - Các đơn vị phân công đại diện đọc báo cáo kết quả thảo luận tại Hội nghị toàn trường (Dự kiến vào 23/4/2010).

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi

 (Đã ký)