DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Ngành Điện
HỌC KỲ II- NĂM HỌC: 2011 – 2012

(Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, cụ thể xem danh sách tại phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc do giáo viên chủ nhiệm cung cấp)

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHOÁ

ĐTBC
H. TẬP

XẾP LOẠI
R. LUYỆN

X.L HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

TỔNG SỐ TIỀN

1         

Ngô Văn Hùng

Điện A.CĐ- K43

7,2

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

2         

Lê Thị Huấn

Điện A.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

3         

Phạm Thị Loan

Điện A.CĐ- K43

7,6

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

4         

Nguyễn Hoàng Phương

Điện A.CĐ- K43

7,2

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

5         

Bạch Văn Thơm

Điện A.CĐ- K43

7,5

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

6         

Trịnh Quang Thanh

Điện A.CĐ- K43

7,1

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

7         

Nguyễn Tiến Thịnh

Điện A.CĐ- K43

7,8

XS

Khá

310.000

1.550.000

8         

Bế Thị Hương

Điện B.CĐ- K43

7,9

XS

Giỏi

341.000

1.705.000

9         

Lê Văn Liêm

Điện B.CĐ- K43

8,2

XS

Giỏi

341.000

1.705.000

10    

Trần Văn Sơn

Điện B.CĐ- K43

8,0

Tốt

Giỏi

341.000

1.705.000

11    

Nguyễn Thế Sơn

Điện B.CĐ- K43

8,2

XS

Giỏi

341.000

1.705.000

12    

Nguyễn Văn Trình

Điện B.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

13    

Nguyễn Quang Vinh

Điện B.CĐ- K43

8,0

Tốt

Giỏi

341.000

1.705.000

14    

Nguyễn Chí Công

Điện B.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

15    

Nguyễn Văn Anh

Điện C.CĐ- K43

8,0

XS

Giỏi

341.000

1.705.000

16    

Nguyễn Tuấn Anh

Điện C.CĐ- K43

7,7

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

17    

Trần Văn Chung

Điện C.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

18    

Phạm Văn Hòa

Điện C.CĐ- K43

7,6

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

19    

Phạm Thế Linh

Điện C.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

20    

Vũ Văn Quân

Điện C.CĐ- K43

7,6

XS

Khá

310.000

1.550.000

21    

Nguyễn Thị Hưng

Điện C.CĐ- K43

7,5

XS

Khá

310.000

1.550.000

22    

Trần Hữu Tùng

Điện C.CĐ- K43

7,8

Tốt

Khá

310.000

1.550.000

23    

Hoàng Thị Diệp

Điện.CĐN- K43

7,5

Tốt

Khá

400.000

2.000.000

24    

Lục Xuân Lộc

Điện.CĐN- K43

7,7

XS

Khá

400.000

2.000.000

25    

Bùi Trọng Phương

Điện.CĐN- K43

7,7

Tốt

Khá

400.000

2.000.000

26    

Nguyễn Đức Thuận

Điện.CĐN- K43

7,4

XS

Khá

400.000

2.000.000

27    

Trần Thế Văn

Điện.CĐN- K43

7,4

Tốt

Khá

400.000

2.000.000

28    

Trần Ngọc Cương

Điện.TCNCS- K43

8,0

XS

Giỏi

385.000

1.925.000

29    

Nguyễn Thị Khuê

Điện.TCNCS- K43

7,4

Tốt

Khá

350.000

1.750.000

30    

Trần Văn Quý

Điện.TCNCS- K43

7,6

Tốt

Khá

350.000

1.750.000

31    

Phạm Thị Như

Điện.TCNCS- K43

8,0

XS

Giỏi

385.000

1.925.000