DANH SÁCH THƯỞNG
HỌC SINH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN GIỎI
Năm học 2011– 2012

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHÓA

ĐTBC
H.TẬP

X. LOẠI
R.LUYỆN

MỨC THƯỞNG

    1         

Lục Xuân Lộc

Điện.CĐN- K43

8,0

XS

70.000

    2         

Bùi Trọng Phương

Điện.CĐN- K43

8,0

XS

70.000

    3         

Nguyễn Quang Dương

Điện A.CĐ- K43

7,2

Tốt

50.000

    4         

Ngô Văn Hùng

Điện A.CĐ- K43

7,0

Tốt

50.000

    5         

Lê Thị Huấn

Điện A.CĐ- K43

7,8

Tốt

50.000

    6         

Phạm Thị Loan

Điện A.CĐ- K43

7,5

Tốt

50.000

    7         

Nguyễn Hoàng Phương

Điện A.CĐ- K43

7,0

Tốt

50.000

    8         

Bạch Văn Thơm

Điện A.CĐ- K43

7,3

Tốt

50.000

    9         

Trịnh Quang Thanh

Điện A.CĐ- K43

7,4

XS

50.000

  10       

Nguyễn Tiến Thịnh

Điện A.CĐ- K43

7,8

XS

50.000

  11       

Lô Văn Thuyết

Điện A.CĐ- K43

7,0

Tốt

50.000

  12       

Bế Thị Hương

Điện B.CĐ- K43

7,1

XS

50.000

  13       

Lê Văn Liêm

Điện B.CĐ- K43

7,6

XS

50.000

  14       

Nguyễn Thị Ngọc

Điện B.CĐ- K43

7,0

Tốt

50.000

  15       

Lưu Thu Phương

Điện B.CĐ- K43

7,3

XS

50.000

  16       

Nguyễn Thế Sơn

Điện B.CĐ- K43

7,6

XS

50.000

  17       

Đặng Phương Thúy

Điện B.CĐ- K43

7,2

Tốt

50.000

  18       

Nguyễn Văn Trình

Điện B.CĐ- K43

7,1

Tốt

50.000

  19       

Trương Ngọc Phương

Điện B.CĐ- K43

7,0

Tốt

50.000

  20       

Nguyễn Văn Anh

Điện C.CĐ- K43

7,3

XS

50.000

  21       

Nguyễn Thị Hưng

Điện C.CĐ- K43

7,1

XS

50.000

  22       

Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện C.CĐ- K43

7,1

XS

50.000

  23       

Đào Hữu Quyền

Điện C.CĐ- K43

7,3

Tốt

50.000

  24       

Trần Hữu Tùng

Điện C.CĐ- K43

7,2

Tốt

50.000

  25       

Nguyễn Đức Thuận

Điện.CĐN- K43

7,6

Tốt

50.000

  26       

Hoàng Thị Diệp

Điện.CĐN- K43

7,5

Tốt

50.000

  27       

Trần Văn Quý

Điện.TCNCS- K43

7,0

Tốt

50.000

  28       

Nguyễn Thị Phúc

Điện.TCNCS- K43

7,1

Tốt

50.000

  29       

Phạm Thị Như

Điện.TCNCS- K43

7,6

Tốt

50.000

(Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, cụ thể xem danh sách tại phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc do giáo viên chủ nhiệm cung cấp)