Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  

       Ngày 12/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

       Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Bãi bỏ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.

Xem nội dung chi tiết nghị định: Nghị định 29/2012/NĐ-CP