BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
----------------------

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------------

 

QUY ĐỊNH

Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường của trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-CĐCN ngày 28  tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về quản lý sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác hoặc áp dụng công nghệ mới, đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường (sau đây gọi chung là đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường) của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường, đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường.

2. Văn bản này áp dụng đối với trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, các Phòng, Khoa, Trung tâm, các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn hoặc được giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường.

Điều 2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

1. Khái niệm:

- Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Đề tài khoa học công nghệ là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phát hiện quy luật, mô tả, giải thích nguyên nhân hoặc sáng tạo nguyên lý, những giải pháp, can thiệp, sáng chế, được thể hiện dưới các hình thức: đề tài nghiên cứu mô tả, đề tài nghiên cứu phân tích, đề tài triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp cả nghiên cứu mô tả, nghiên cứu phân tích và triển khai thực nghiệm.

- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất là một giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức sản xuất mới, có khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị nhận đăng ký. Bao gồm: cải tiến kết cấu máy móc, trang bị, công cụ lao động, sản phẩm cải tiến phương án thiết kế hoặc kết cấu các công trình xây dựng; cải tiến tính năng, công dụng, thành phần của nguyên liệu, vật liệu hoặc sản phẩm; cải tiến phương pháp khảo sát, thiết kế, công nghệ, thi công, kỹ thuật; Cải tiến tổ chức sản xuất nhằm sử dụng hợp lý sức lao động, công cụ lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, tiền vốn.

- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Giải pháp công tác: là đưa ra cách giải quyết một vấn đề đang thực hiện nhưng chưa hiệu quả hoặc vấn đề đó gặp khó khăn nhằm mục đích áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị.

2. Mục đích của đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường:

a) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;

b) Phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ công nhân viên và cán bộ quản lý.

3. Yêu cầu đối vớiđề tài khoa học và công nghệ cấp Trường:

a. Có tính khả thi.

b. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới và sáng tạo.

c. Có giá trị thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.

4. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường do Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện.

5. Mỗi sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm đề tài, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm thư ký khoa học sáng kiến, sáng chế, đề tài, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm sáng kiến, sáng chế,đề tài.

6. Thời gian thực hiện sáng kiến, sáng chế không quá 3 tháng, thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường không quá 6 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.1

>> Download chi tiết nội dung quy định ở đây