BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
Số:  645 /QĐ-CĐCN Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2012

                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục bậc Cao đẳng và Trung cấp


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI  NGUYÊN


   Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ- BGDĐT ngày 09/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên;

   Căn cứ vào Quyết định số 2895/QĐ-BCN ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên;

   Căn cứ theo Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

   Theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành chuẩn đầu ra cho các chương trình giáo dục bậc Cao đẳng và trung cấp tại Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên (có bản đính kèm)

Điều 2.Chuẩn đầu ra là cơ sở để các khoa, phòng liên quan tổ chức đào tạo, sửa đổi bổ sung các chương trình giáo dục; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo và là bản cam kết của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ CNVC của Nhà trường trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và cộng đồng xã hội.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và áp dụng đối với chương trình giáo dục từ năm 2012 - 2013

Điều 4.Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

   - Ban giám hiệu;
   - Trưởng các đơn vị;
   - TT Thông tin – Thư viện;
   - Lưu: TC-HC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi
(đã ký)

 

>> Chuẩn đầu ra//tuýeninh2018