“Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên là cơ sở đào tạo công lập, trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kỹ thuật, kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành công nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Coi trọng sự năng động sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội”Sứ mạng của nhà trường được công bố công khai trong website của trường http://www.cdcntn.edu.vn. Được phổ biến đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong toàn trường tại các hội nghị công nhân viên chức tổng kết hàng năm và phổ biến tới toàn thể học sinh, sinh viên trong tuần học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV’’ đầu khóa học.

Để thông tin mở rộng đến xã hội Sứ mạng của trường còn được quảng bá trên một số thông tin đại chúng như đài phát thanh truyền hình VTV, THTN. Sứ mạng của trường được  thể hiện tại quyết định thành lập số 5618/QĐ-BGD&ĐT, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 09 tháng 10 năm 2006; trong quyết định số 2895/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường do bộ trưởng Bộ trưởng bộ Công Nghiệp ký ngày 19/10/2006.

Để xác định, cụ thể hoá nội dung sứ mạng được thể hiện rõ trong Đề án phát triển của nhà trường từ năm 2010 – 2015 đã định hướng nhân lực và các nguồn lực phát triển của trường.

Nội dung sứ mạng của trường xây dựng phù hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ trường Cao đẳng, sứ mạng của trường luôn được điều chỉnh trong từng giai đoạn cho phù hợp với nguồn lực của trường. Đáp ứng  nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương phục vụ chiến lược chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 5 năm (2006-2010).

Sứ mạng của trường xác định luôn phù hợp với những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài. Thực hiện tốt phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2015 có xét đến năm 2020. Đáp ứng yêu cầu về quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng phê duyệt trong trong Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg do Thủ trường chính phủ ký ngày 27 tháng 7 năm 2007.

Mục tiêu chung là tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước phát triển, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thiết thực cho ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

1. Đảm bảo công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, gồm: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; công khai thu chi tài chính như: Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học.

2 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề hàng năm được xem xét, chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển dựa trên nền tảng chương trình khung của Bộ.

3 - 100% các môn học, học phần, môđun có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng.

4 - 80% Giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm.

5 - 95% các yêu cầu của học sinh sinh viên được giải quyết theo quy chế, quy định của Nhà nước và đúng hạn.

6 - Từ năm học 2012 – 2013 tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ các bậc học của trường.

7 - 30% giảng viên của trường tham gia nghiên cứu khoa học/năm.

8 - Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

9 - Thu nhập hàng năm của GV, CBVC tăng trung bình 5%. Mức hài lòng của GV, CBVC và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 85%.

10 - Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động 60%.

11 - Được công nhận chất lượng giáo dục của Bộ GD & ĐT trong năm học 2012 – 2013.

 //tuýeninh2018