Trường CĐCN Thái Nguyên cam kết sau khi ra trường HSSV của trường phải đạt được các tiêu chí sau:

- Nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách toàn diện của con người mới Xã hội chủ nghĩa;

- Có kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành, đáp ứng tốt cho việc tiếp thu công nghệ mới và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời, nhanh chóng thích ứng với công nghệ hiện đại;

- Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có khả năng tham gia triển khai thực hiện dự án;

- Có kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác phần mềm ứng dụng phục vụ các hoạt động nghề nghiệp (Có chứng chỉ tin học trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành (Có chứng chỉ tiếng Anh cơ bản trình độ B trở lên với hệ cao đẳng và chứng chỉ trình độ A trở lên với trình độ trung cấp).

* Đảm bảo đào tạo có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của người học cũng như của thị trường lao động và nhu cầu xã hội!

 //tuýeninh2018