CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt : Kế toán

- Tiếng Anh : Accounting

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp chuyên nghiệp.

- Mã ngành: 42340303

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung:

 a. An ninh quốc phòng

Có kiến thức giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Môn Giáo dục chính trị:

Có hiểu biết cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – LêNin, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo hệ trung cấp.

c. Công nghệ thông tin

Ngoài tin học cơ bản, người học biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc.

d. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản trình độ A trở lên, người học có khả năng khai thác thông tin chuyên môn thông qua các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Tích lũy đầy đủ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành .

- Kiến thức về luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Kiến thức về tổ chức công tác kế toán.

- Có kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.

- Kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ  A

- Tin học: Tin học văn phòng trình độ A  

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Kỹ năng tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức Kinh tế xã hội khác.

- Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng phần mềm chuyên ngành kế toán.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc

- Biết ứng dụng một số phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

- Kỹ năng viết và trình bày báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có thể đảm nhận chức danh Kế toán tổng hợp, kế toán từng phần hành tại các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Làm việc trong các phòng, ban trong doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

- Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

- Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Tài chính kế toán Hà Nội và một số trường Đại học Kinh tế khác.

- Tham khảo một số tài liệu chuyên ngành trong và ngoài nước.