TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

1

Diện tích đất đai đang quản lý sử dụng( chỉ tính địa điểm đã được duyệt cấp cho xây dựng)

ha

8,4

2

Diện tích mặt bằng đã xây dựng

m2

 

3

Giảng đường/ phòng học

 

 

a

Phòng học

Phòng

63

b

Diện tích

m2

3312

4

Diện tich hội trường

m2

308

5

Phòng máy tính

 

7

a

Diện tích

m2

467

b

Máy tính sử dụng được

máy

216

c

Máy tính nối mạng ADSL

máy

102

6

Phòng học ngoại ngữ

 

 

a

Số phòng học

phòng

2

b

Diện tích 

m2

140

c

Thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng

Thiết bị

39

7

Thư viện

 

 

a

Diện tích

m2

270

b

Số đầu sách

Quyển

456

8

Phòng thí nghiệm

 

 

a

Diện tích

m2

364

b

Thiết bị thí nghiệm chuyên dùng

Thiết bị

185

9

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

a

Diện tích

m2

6103

b

Thiết bị thực hành chuyên dùng

Thiết bị

306

10

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

a

Số sinh viên ở trong KTX

SV

1200

b

Diện tích

m2

10086

c

Số phòng

phòng

200

d

Diện tích bình quân/ sinh viên

m2/SV

8

11

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý

m2

300

12

Diện tích nhà văn hóa

m2

308

13

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

570

14

Diện tích nhà xe giáo viên

m2

200

15

Diện tích nhà xe HSSV

m2

200

16

Diện tích trạm xá

m2

24

17

Diện tích sân vận động

m2

6300

18

Diện tích nơi làm việc khối hành chính

m2

5100

Cơ sở vật chất

- Diện tích đất đai  của trường

                   + Tổng diện tích đất: 10 ha 

                   + Tỷ lệ m2  đất / sinh viên: 10.000.000 m2 / 1780 = 5,61 m2

- Diện tích xây dựng: Với tổng diện tích xây dựng đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng:

                   + Phòng học: 63 phòng với diện tích sử dụng: 3312m2

                    + Hội trường: 04 phòng diện tích: 531.776 m2

                   + Phòng máy tính: 7 phòng, diện tích: 467 m2

                   + Phòng ngoại ngữ: 02 phòng, diện tích: 140 m2

                   + Thư viện: 1650 m2

                   + Phòng thí nghiệm: 364 m2

                   + Xưởng thực tập: 6143 m2

                   + Kí túc xá sinh viên: 200 phòng, diện tích: 10.086 m2

                   + Nhà đa năng: 570 m2

                   + Nhà văn hóa: 308 m2

                   + Khu thể thao:

          - Thiết bị máy tính: 216 chiếc, số thiết bị đào tạo: 150

          - Thiết bị thí nghiệm chuyên dùng: 185

          - Thiết bị  thực tập chuyên dùng: 306

           - Thư viện với 456 đầu sách, giáo trình: 396 đầu, tài liệu tham khảo: 60 đầu//tuýeninh2018