BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
Số:      QĐ-CĐCN Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

 - Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
- Căn cứ thông tư 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,
- Căn cứ vào công văn số 6923/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN theo nghị quyết số 13/NQ-CP của Bộ tài chính ngày 23/5/2012

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN, THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo quyết định số:         /QĐ - CĐCN  ngày      tháng      năm 20       của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên về  quy định  quản lý tài sản thiết bị ngày 01/06/2012) 

A/ MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Mục đích:

Nhằm thống nhất chung trong toàn trường về mua sắm, sử dụng, quản lý, vật tư, thiết bị đúng nguyên tắc tài chính và quy định của nhà trường. Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân, tập thể. Theo dõi chặt chẽ vật tư, sản phẩm làm căn cứ hoạch toán, định mức sử dụng vật tư có hiệu quả cao trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát truyển sản xuất trong toàn trường

2- Nguyên tắc chung

            - Căn cứ vào luật ngân sách Nhà nước, các quy định tài chính hiện hành. Hàng năm nhà trường dành một số kinh phí chi thường xuyên cho mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học, văn phòng phẩm, vệ sinh môi trường trên cơ sở định mức kinh phí theo học sinh, theo nghành nghề đào tạo

          - Căn cứ vào thời khóa biểu học kỳ.Tùy vào từng nghành nghề đào tạo của các khoa, tổ chuyên môn, phòng QTVT xây dựng định mức vật tư và kinh phí cho 1 ca học sinh thực tập (8h/ ca)

          - Định mức kinh phí vật tư cho 1 ca thực tập có thể thay đổi tăng, giảm khi giá cả vật tư thị trường thay đổi

          - Các lớp đào tạo ngắn hạn, thi nâng bậc thợ, thi nâng nghạch bậc lương

Điều 1. Quy định chung 

 1.1. Quy định này áp dụng tại Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên  để

quản lý, sử dung tài sản, thiết bị  của Nhà nước tại Trường (sau  đây gọi chung là tài sản của Trường). Tài sản của Nhà trường bao gồm :    

a) Đất và công trình xây dựng;  

b) Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

c) Phương tiện vận tải, thiết bị mạng, thông tin liên lạc;

d) Bàn ghế, dụng cụ, thiết bị văn phòng;

e) Tài sản vô hình : Phần mềm máy vi tính, các phần mềm chuyên dụng, bản quyền tác giả, bằng phát minh sáng chế;

f) Các loại tài sản khác.

1.2. Tài sản Nhà trường được hình thành do :

   a) Tài sản Nhà nước giao cho trường quản lý, mua sắm bằng tiền từ ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

b) Tài sản mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi.

c) Tài sản viện trợ  của các Chính phủ, các tổ chức nước ngoài; tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu tặng.

d) Các tài sản khác được xác lập sở hữu Nhà nước.   

Điều 2. Mua sắm   

          2.1. Việc mua sắm phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy trình do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên quyết định).

          2.2. Tài sản lựa chọn mua sắm phải đúng mục đích sử  dụng, có độ  bền cao, hiện đại, đồng bộ, tần suất sử dụng lớn, tiết kiệm năng lượng, có khả năng mở rộng và nâng cấp khi cần

          2.3. Không khuyến kích sử dụng ngân sách Nhà nước để mua sắm những hàng hóa nhập ngoại mà trong nước đã sản xuất được.

          2.4.Hằng năm phòng Tài chính kế toán lập dự toán thu chi ngân sách, trong đó có kinh phí dành cho mua sắm vật tư theo từng học kỳ, kinh phí vật tư năm nào sử dụng vào năm đó. Không sử dụng hết nhà trường sẽ chuyển sang cho danh mục khác

          2.5.Trước khi két thúc học kỳ 45 ngày Phòng Đào tạo hoàn chỉnh kế hoạch thời khóa biểu của kỳ tiếp theo (ghi rõ số lượng học sinh, thời gian thực tập của từng lớp) gửi cho các Khoa, Phòng Quản trị vật tư, Ban Gián hiệu.

2.6. Việc mua sắm vật tư thiết bị thực hiện theo quy trình sau:

          2.6.1. Quyết định thành lập Tổ xét chọn đơn vị cung cấp vật tư thiết bị do Hiệu  trưởng ký

          2.6.2. Căn cứ vào kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản đã được duyệt. Phòng Quản trị vật tư tiến hành lập thông báo đặt hàng, thông báo mời thầu gửi đến các nhà cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật và hình thức mua. Có thể gửi thông báo đặt hàng hoặc thông báo mời thầu đến đơn vị sử dụng tài sản (các đơn vị sử dụng tài sản thu thập báo giá gửi cho phòng QTVT trong vòng 7 ngày). Phòng Quản trị vật tư tiếp nhận các báo giá và hồ sơ dự thầu trực tiếp từ các nhà cung cấp (có ít nhất từ 03 báo giá của nơi cung cấp vật tư) trình Tổ xét chọn nhà cung cấp để thực hiện lựa chọn nhà cung cấp theo yêu cầu.

2.6.3. Căn cứ vào biên bản họp Tổ xét chọn đơn vị cung cấp vật tư thiết bị. Lập quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phòng QTVT soạn thảo và trình BGH ký hợp đồng với nhà cung cấp. 

2.6.3. Triển khai theo dõi thực hiện hợp đồng

          Căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết phòng QTVT truyển khai thực hiện (Tiếp nhận hàng hóa, xác lập biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu công việc, hóa đợn bán hàng, thanh lý hợp đồng trình Hiệu trưởng ký)

2.6.4.Phòng Tài chính kế toán lập chứng từ thanh toán, trình BGH duyệt, chuyển tiền cho nhà cung cấp theo hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

2.7.Đối với mua sắm, sửa chữa tài sản dưới 5 triệu và lớn hơn 5 triệu

2.7.1- Mua sắm, sửa chữa tài sản giá trị ≤ 5 triệu  thực hiện mua bán qua hợp đồng và hóa đơn tài chính.

2.7.2 Mua sắm sửa chữa tài sản giá trị ≥ 100 triệu. Thực hiện theo Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản và luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Điều 3. Phân cấp quản lý tài sản, thiết bị  và triển khai hợp đồng

3.1. Nhà trường áp dụng cơ chế quản lý tài sản, thiết bị theo 2 cấp như sau:

Nhà trường - Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm;

Trong đó: Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm là đơn vị quản lý, sử dụng trực tiếp;

3.2. Phòng Quản trị - vật tư  được Hiệu trưởng  ủy quyền giúp Hiệu trưởng quản lý chung tài sản thiết bị toàn trường và là đơn vị trực tiếp quản lý sử  dụng những tài sản thiết bị chung, lắp đặt tại lớp học, giảng đường, hành lang, nơi công cộng không thuộc quyền quản lý của các đơn vị khác trong trường.

3.3. Trưởng Phòng, Khoa, Ban và Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Trưởng các đơn vị), chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý tài sản thiết bị được giao sau khi mua sắm, nhận biếu, tặng, chuyển giao từ  nơi khác đến. Tuỳ theo cơ  cấu tổ chức, Hiệu trưởng  có thể giao cho Trưởng các đơn vị  cấp dưới hoặc cán bộ thuộc quyền, trực tiếp quản lý và sử dụng.

3.4. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử  dụng: Trong quy trình mua sắm thiết bị, vật tư, khi làm thủ  tục nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử  dụng thì Trưởng  (hoặc Phó Trưởng đơn vị được phân công) đơn vị là người ký nhận bàn giao, nghiệm thu và bắt đầu chịu trách nhiệm quản lý tài sản thiết bị được phân cấp quản lý. Đối với tài sản thiết bị mua sắm theo các Dự án đầu tư thì BQL dự án ký nghiệm thu, thay mặt Hiệu trưởng nhận bàn giao từ bên bán và chịu trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao cho đơn vị sử dụng. 

          3.5. Ký biên bản Giao nhận tài sản cố định: khi làm thủ tục thanh toán thì Trưởng đơn vị ký vào mục “ Đại diện bên nhận” và Bộ phận được giao ( Bộ môn,  Tổ chuyên môn hoặc cán bộ) trực tiếp sử dụng và quản lý ký nhận vào mục “ Bộ phận quản lý sử dụng”.

3.6.  Căn cứ vào nhu cầu nội bộ, Phòng Quản trị vật tư có quyền điều chuyển tài sản trong nội bộ đơn vị sử dụng để khai thác hiệu quả. Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt .

3.7. Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản đều phải báo cáo phòng QT - VTV bằng văn bản để xác định nguyên nhân và trình Hiệu trưởng xử lý. 

Điều 4 : Sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tài sản.

4.1. Đơn vị được giao quản lý, chủ động lên kế hoạch sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả, tiết kiệm.

4.2. Không sử dụng tài sản của nhà trường vào mục đích cá nhân. Khi cho thuê, mượn tài sản để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được phép của Hiệu trưởng. Tài sản sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê đều phải trích khấu hao tài sản theo quy định của Nhà nước.

4.3. Khi mang tài sản thiết bị  của trường ra khỏi trường đều phải làm thủ  tục theo quy định riêng. (Mẫu biểu số: 01/2012-QTVT)

4.4. Phòng Quản trị Vật tư kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản của các đơn vị, tổ chức kiểm kê hàng năm và trình Hiệu trưởng làm quyết định điều chuyển tài sản giữa các đơn vị khi cần thiết. 

4.5. Vào cuối học kỳ hàng năm các đơn vị  lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, chống xuống cấp tài sản thiết bị phục vụ giảng dạy học tập  do mình quản lý, gửi phòng QT – VT. Phòng QT – VT tập hợp kế hoạch và dự trù kinh phí để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

4.6. Phòng QT - VT phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản thiết bị.

4.7. Tài sản KTX (kèm theo Phụ lục số: 01-2012-QTVT)

4.7.1- Tài đã trang bị dùng chung cho  KTX do Ban quản lý ký túc xá chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa (hệ thống chiếu sáng cao áp, cáp mạng interenet, hệ thống cầu dao đóng ngắt điện, nước, hệ thống bơn cứu hỏa, khuôn viên sân trường, vườn hoa, cây cảnh..)

4.7.2- Tài sản trang bị cho các nhân (HSSV) sử dụng, quản lý. Làm mất, hỏng phải bồi thường theo quy định.

Điều 5 . Kiểm kê, điều động,  thanh lý 

5.1. Phòng QT – VT có trách nhiệm lưu trữ tài liệu, thống kê tài sản, thiết bị toàn trường và báo cáo Hiệu trưởng khi cần.

5.2. Phòng Quản trị vật tư – Tài chính kế toán có trách nhiệm lưu trữ  hồ  sơ mua sắm toàn trường. Phòng QTVT và Phòng TCKT phải phối hợp thường xuyên đối chiếu sổ sách để đảm bảo số liệu trùng khớp giữa hai đơn vị.

5.3. Phòng QTVT chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm kê tài sản hàng năm vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01. Đối với các trường hợp bất thường (do bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị, ...theo chủ trương của Trường hoặc tổng kiểm kê theo chủ trương của Nhà nước) cũng phải tiến hành kiểm kê thực tế tài sản (lập biên bản bàn giao tài sản, biên bản đánh giá lại tài sản nếu cần thiết). Phòng QT – VT soạn thảo, duyệt Hiệu trưởng, phát hành mẫu biểu, sổ sách và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Trong quá trình kiểm kê phải ghi chép đầy đủ, kịp thời vào các sổ theo dõi TSCĐ, tài sản công cụ (TSCC), xác định rõ nguyên nhân hư hỏng mất mát, đề xuất biện pháp xử lý  tài sản, báo cáo với Ban kiểm kê Trường theo đúng quy định. Phòng QT - VT có trách nhiệm tổ chức đối chiếu sổ tài sản của các đơn vị trong nhà trường với sổ tài sản do phòng QTVT quản lý, đề xuất các hình thức xử lý tài sản đối với những tài sản không cần dùng hoặc hư  hỏng; báo cáo kết quả kiểm kê và biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng quyết định.

5.4. Thời hạn sử dụng tài sản thiết bị tối thiểu phải bằng thời gian khấu hao do Nhà nước quy định được ban hành tại quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước)

Các cá nhân và đơn vị phải bảo quản tốt để kéo dài thời hạn sử  dụng sau khi khấu hao hết. Khi đơn vị không có nhu cầu sử dụng và tài sản không còn giá trị sử dụng, Các đơn  vị  Phòng, Ban, Khoa có thể đề nghị trả lại cho Nhà trường. Sau khi có quyết định điều động của Ban giám hiệu, Phòng QT - VT và đơn vị làm các thủ tục bàn giao chuyển cho đơn vị mới hoặc kho vật tư tạm thời quản lý.

Bộ phận sử dụng tài sản có nhu cầu điều động tài sản nội bộ phải lập báo cáo gửi Phòng QT-VT để vào sổ sách theo dỏi.

Đối với những TSCĐ mà đơn vị Phòng, ban, khoa không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết công suất thì nhà trường sẽ điều động đến đơn vị có nhu cầu sử dụng nhiều hơn nhằm khai thác tối đa tần suất sử dụng của tài sản đã được đầu tư mua sắm.

5.5. Khi hết thời hạn khấu hao và thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được nữa thì làm thủ  tục thanh lý. Sau khi Hiệu trưởng đồng ý, Phòng QT - VT làm thủ  tục tiếp nhận về kho của trường. Những thiết bị hư hỏng trước khi hết thời hạn khấu hao thì phải báo cáo để Hiệu trưởng xem xét, giải quyết. Khuyến khích tiếp tục sử dụng sau khi hết khấu hao.

5.6. Sau khi bàn giao những thiết bị không có nhu cầu sử dụng hoặc thanh lý cho Phòng QT - VT và Phòng QT - VT làm thủ tục giảm sổ thì đơn vị phòng, Khoa, Ban, Trung tâm mới hết trách nhiệm quản lý thiết bị đó.

5.7. Phòng QTVT và Phòng TCKT chịu trách nhiệm làm các thủ tục thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 6. Kiểm tra và báo cáo hiệu suất sử dụng tài sản

Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc nhà trường có trách nhiệm báo cáo số liệu và hiện trạng tài sản ở đơn vị mình và có định hướng đề nghị nhà trường đầu tư mua sắm bổ sung hoặc đề nghị điều chuyển, thanh lý.

Phòng QT - VT với chức năng quản lý về tài sản chung trong trường phối hợp với các đơn vị kiểm tra định kỳ về tình hình quản lý và sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản, đặc biệt là phòng thí nghiệm và các trang thiết bị đắt tiền. Thống kê và báo cáo kịp thời về hiện trạng tài sản trong nhà trường khi Ban Giám hiệu yêu cầu hoặc báo cáo các Bộ, Ngành có liên quan. Tham mưu và đề xuất Ban Giám hiệu về đầu tư mua sắm, xử lý tài sản tại các đơn vị.

Điều 7. Quản lý, sử dụng tài sản công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình làm việc, học tập

Những công cụ, dụng cụ có giá trị từ 500.000 đồng trở lên hoặc có thời gian sử dụng trên một năm mà không coi là TSCĐ thì được xếp vào nhóm tài sản công cụ (TSCC), dụng cụ lâu bền. Phòng Quản trị - VT có trách nhiệm mua sắm và cấp phát cho các đơn vị Phòng, Ban, Khoa theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Đơn vị sử dụng phải theo dõi, quản lý chặt chẽ từng công cụ, dụng cụ lâu bền khi xuất ra sử dụng cho đến lúc báo hỏng.

Điều 8. Vật liệu vật tư

Vật liệu vật tư trong phạm vi hoạt động của Trường là những đồ dùng, nguyên vật liệu, vật tư thực tập, văn phòng phẩm... khi đưa vào sử dụng coi như tiêu hao hết (sử dụng một lần).

Vật liệu tuy không phải là TSCĐ hay TSCC nhưng các Khoa phải theo dõi, quản lý chặt chẽ từ khi được cấp phát sử dụng cho đến khi hoàn thành công việc. Phải có sổ sách nhập xuất rõ ràng cho từng công việc. Sử dụng không hết thì có biện pháp bảo quản tốt để tiếp tục sử dụng cho lần sau. 

Đối với các vật liệu đã có định mức kinh tế kỹ thuật (hoá chất, mẫu vật cho thực tập), tiêu chuẩn (văn phòng phẩm, đồ  bảo hộ lao động) thì Phòng Quản trị – vật tư  phải thực hiện việc mua sắm theo đúng định mức, tiêu chuẩn đã ban hành và theo “Quy trình mua sắm tài sản” ( tại điều 2 của quy định này)

- Định mức cấp phát, thu hồi dụng cụ, sản phẩm, bán thành phẩm và phế liệu theo (phụ lục số 02-2012-QTVT)

Điều 9.  Tổ chức thực hiện 

9.1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý tài sản cố định, tài sản công cụ và vật liệu trái với quy định này đều bãi bỏ.

9.2. Trưởng các đơn vị Phòng, Ban, Khoa có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy định sử  dụng tài sản nhà nước tại đơn vị mình quản lý, trong đó quy rõ trách nhiệm của từng  Bộ môn, Tổ chuyên môn hoặc cá nhân được giao quản lý sử dụng tài sản; chỉ đạo việc tổ chức quản lý, sử dụng tài sản một cách tiết kiệm và hiệu quả. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nặng, nhẹ

9.3. Trong quá trình thực hiện  quy định có thể được sửa đổi, bổ xung những điều không hợp lý, Phòng Quản trị – Vật tư , Phòng Tổ chức Hành chính – Phòng Tài chính kế toán là đơn vị tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho hợp lý  trình Hiệu trưởng quyết định ./.   

--------------------

 

Phụ lục số: 01-2012-QTVT  (Ban hành kèm theo quy định về quản lý tài sản thiết bị ngày 01/06/2012)

 Quản lý tài sản phục vụ sinh hoạt nhà ở ký túc xá

-Tài sản Ký túc xá trang bị cho cá nhân, cho tập thể phòng, tài sản trang bị tại những nơi công cộng khu vực KTX đều thuộc tài sản của Ký túc xá. Học sinh- Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn bảo quản. Riêng dát giường, giường tầng, bàn học, ngăn tủ cá nhân, thiết bị điện, thiết bị nước. KTX giao trực tiếp cho từng sinh viên quản lý và chịu trách nhiệm riêng về số tài sản đó. Tài sản Ký túc xá trang bị cho mỗi phòng đủ để sinh viên sử dụng cho công tác học tập sinh hoạt hàng ngày, sinh viên không được mang bàn, ghế, tủ, kệ, nệm cá nhân…. vào Ký túc xá.

-Tài sản của Ký túc xá giao cho cá nhân quản lý hoặc tài sản sử dụng chung trong phòng nếu bị hư hỏng, cá nhân hoặc tập thể phòng không được phép tự ý tháo gỡ, tự sửa chữa mà cá nhân hoặc đại diện phòng phải làm giấy đề nghị sửa chữa (theo mẫu), giấy đề nghị sửa chữa gửi trực tiếp cho các Cán bộ trực tại  tại các nhà hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Tổ Quản lý KTX. Kinh phí sửa chữa do cá nhân hoặc tập thể phòng chịu trách nhiệm theo biểu giá của nhà sản xuất quy định (nếu hư hỏng không phải do lỗi của nhà cung cấp hoặc lỗi kỹ thuật).