CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ KẾ TOÁN

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: Kế toán

- Tiếng Anh : Business Accounting

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1.  Kiến thức chung:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của TCN ban hành.

3.2. Kiến thức chuyên môn:

- Tích lũy đầy đủ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức về luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Kiến thức về tổ chức công tác kế toán.

- Có kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.

- Kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

- Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm .

- Kỹ năng tin học:

 + Tin học căn bản : Trình độ B

 + Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dùng thuộc ngành kế toán (Phần mềm Misa, kê khai thuế)

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt trình độ B

4.2. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng viết và trình bày báo cáo.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

- Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và tra cứu tài liệu liên quan đế chuyên ngành.

- Kỹ năng làm việc nhóm: Biết lắng nghe, thảo luận sẵn sàng hợp tác trong công việc.

- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể.

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi ra trường

-  Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

- Làm việc trong các phòng, ban trong doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo. 

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện công nghiệp và điện dân dụng.

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Tài chính kế toán Hà Nội và một số trường Đại học Kinh tế khác.