CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN

1. Tên ngành đào tạo: 

- Tiếng Việt:  Hàn

- Tiếng Anh: Wellding

2. Trình độ đào tạo:

           - Trung cấp nghề

            - Mã nghề: 40510203

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung:

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhận thức được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

3.2. Kiến thức chuyên ngành

- Có kiến thức chuyên môn để thích thực hiện tốt những công việc trong lĩnh vực của ngành Hàn.

- Có khả năng ứng  dụng kiến thức cơ sở ngành  trong tiếp cận và đánh gí các sản phẩm đồng thời  khai thác, sử dụng được các phương pháp, công cụ trong công việc chế tạo các sản phẩm của ngành Hàn.

- Thực hiện được  các công việc chuyên môn như: Lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá, vận hành các thiết bị, công nghệ hàn để chế tạo ra sản phẩm Hàn.

3.3 Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ A

- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

- Có khả năng tham gia chế tạo, vận hành và sử dụng các hệ thống máy móc cơ khí chuyên nghề hàn để gia công chế tạo các sản phẩm hàn.

-  Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn thông dụng và tiên tiến, các thiết bị cơ khí có liên quan nhằm phục vụ chế tạo các kết cấu hàn chuyên dụng và thông thường.

          - Biết cách gá lắp được một số kết cấu hàn đơn giản : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ. 

          - Đạt được tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn bậc thợ Hàn 3G và 3F đến 4F của các phương pháp Hàn (Hồ quang tay và Hàn trong môi trường khí bảo vệ).

 

          4.2. Kỹ năng mềm:

              - Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong thực tế sản xuất.

              - Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện chuyên ngành.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất tại các công ty và  tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tầu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện.

- Có khả năng tự tạo việc làm

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ Hàn.

- Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu chuẩn mà nhà trường tham khảo sử dụng

- Chương trình đào tạo nghề Hàn - Hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành Hàn,  Gia công áp lực, cơ khí...hệ Cao đẳng nghề; TC nghề chuyên nghiệp của các NXB KHKT, GD, TCDN và các Trường đào tạo nghề trong cả nước.

- Các tài liệu tham khảo của nước ngoài.