TT

Lớp

Tệp đính kèm

Ghi chú

1

Điện A – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

2

Điện B – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

3

Điện C – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

4

Cơ khí A – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

5

Cơ khí B – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

6

Cơ khí C – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

7

Kế toán – CĐ46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

8

Điện A – TCCN46

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

9

Điện B – TCCN46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

10

Điện  – TCNCS46

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

11

Cơ khí – TCCN

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

12

Kế toán – TCCN

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

>>    Danh sách lớp (danh sách lớp theo phiếu điểm) các lớp K46//tuýeninh2018