Trải qua 52 năm xây dựng và trưởng thành. Bộ máy tổ chức của trường CĐCN Thái Nguyên trải qua nhiều lần thay đổi về các bộ máy lãnh đạo và tổ chức cho phù hợp với điều kiện phát triển của nhà trường và xã hội. Trong từng giai đoạn phát triển bộ máy tổ chức và quản lý của nhà trường luôn phù hợp với quy định của nhà nước, đúng quy định của bộ chủ quản là bộ Công thương, bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của trường. Chức năng nhiệm vụ của cán bộ quản lý CBCNV, giảng viên và giáo viên đều được thể chế bằng văn bản được triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả từ các cấp đơn vị đến cấp trường. Quy chế trước khi áp dụng đều được thảo luận góp ý kiến của các đơn vị trong trường tạo ra sự đồng thuận cao trong sự thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG

 //tuýeninh2018