Khoa - Trung tâm
Phòng chức năng
Khoa Điện - Điện tử - Tin học Phòng Tổ chức Hành chính
Khoa Cơ khí Phòng đào tạo Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Khoa Khoa học cơ bản Phòng Thanh tra khảo thí và Kiểm định chất lượng
Khoa Kinh tế Phòng Tài chính kế toán
Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Tuyển sinh Phòng Quản trị vật tư
Trung tâm Thông tin Thư viện  

 //tuýeninh2018