1. Hệ Cao đẳng: Bắt đầu tuyển sinh từ K41 (năm học 2006 – 2007). Hiện đã tuyển sinh được 3.466 sinh viên, đào tạo và tốt nghiệp 1.320 sinh viên

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Bắt đầu tuyển sinh từ K32 (năm học 1997 – 1998). Hiện đã tuyển sinh được 4.286 học sinh, đào tạo và tốt nghiệp 4.031 học sinh

3. Hệ Cao đẳng nghề: Bắt đầu tuyển sinh từ K42 (năm học 2007 – 2008). Hiện đã tuyển sinh được 1.270 sinh viên, đào tạo và tốt nghiệp 689 sinh viên

4. Hệ Trung cấp nghề: Bắt đầu tuyển sinh từ K1 (14/11/1959). Hiện đã tuyển sinh được 13.942 học sinh, đào tạo và tốt nghiệp 13.867 học sinh

Tổng cộng cho đến thời điểm hiện tại: Tuyển sinh được: 22.694 học sinh – sinh viên; tốt nghiệp: 19.907 học sinh – sinh viên.

Các tiêu chí

Năm tốt nghiệp

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng:

 

 

 

 

Số SV tốt nghiệp

0

388

723

255

Tỷ lệ có việc làm ngay

 

67%

72%

80%

2. Học Sinh tốt nghiệp TCCN:

 

 

 

 

Số HS tốt nghiệp

366

141

103

60

Tỷ lệ có việc làm ngay

70%

70%

78%

80%

 //tuýeninh2018