* Đối với người học         

          - Được trang bị kiến thức chuyên môn kỹ thuật theo ngành nghề đào tạo;

          - Được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định của nhà nước;

          - Được chăm sóc sức khỏe định kỳ;

          - Được tạo điều kiện tu dưỡng rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tham gia công tác đoàn thể và các hoạt động thể thao văn hóa văn nghệ;

          - Được giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp hoặc được tạo mọi điều kiện học tập liên thông bậc học cao hơn.

 //tuýeninh2018