Công tác tài chính được công khai tại hội nghị cán bộ viên chức hàng năm và niêm yết công khai để toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên biết và cùng tham gia kiểm tra, giám sát.

* Tình hình thu chi năm 2012:

TT

Khoản

Thu năm 2012

Chi năm 2012

1

Năm trước chuyển sang (Học phí)

4.717.911.870

 

2

Kinh phí NN cấp thường xuyên

12.000.000.000

12.000.000.000

3

Đào tạo lại

80.000.000

80.000.000

4

Mua sắm, sửa chữa

2.820.000.000

2.820.000.000

5

Cải cách tiền lương

80.000.000

80.000.000

6

Đầu tư xây dựng

15.899.877.800

15.899.877.800

7

Thu của trường:

-Tiền học phí, lệ phí: 7.836.031.000

-Thu sự nghiệp khác: 1.442.712.925

-Thu đào tạo: 1.972.144.200

11.250.888.125

8.583.317.460

 

Tổng:

51.031.212.076

46.848.677.795

 

Còn lại:

7.385.482.535

 

* Dự toán nguồn tài chính năm 2013:

TT

Khoản

Dự toán năm 2013

1

Kinh phí ngân sách cấp thường xuyên

13.000.000.000

2

Kinh phí ngân sách cấp không thường xuyên

3.000.000.000

3

Đầu tư xây dựng dự án nước

3.500.000.000

4

Thu của trường (kể cả năm 2012 chuyển sang)

14.500.000.000

 

Tổng

34.000.000.000

 //tuýeninh2018