>> Kế hoạc thi tốt nghiệp khóa 44 hệ  Cao đẳng, Trung cấp nghề cơ sở, Cao đẳng nghề

>> Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 45 hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

1. Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp

Tổng số lớp: 03 lớp (Điện: 1 lớp; Cơ khí: 1 lớp; Kế toán: 1 lớp)

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 20/5 - 30/5/2013

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Từ 01/6 - 5/6/2013

Xét hạnh kiểm học kỳ IV, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 10/6/2013

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

8h00’ ngày 11/6/2013

Tập trung sinh viên tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 03/6 - 18/6/2013

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 18/6/2013

Thi môn Chính trị

Ban coi thi, Thư ký

7

13h30’ ngày 18/6/2013

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi , Thư ký

8

Từ 7h00’ ngày 19/6 và 20/6/2013

Thi thực hành

Ban coi thi , Thư ký, Ban chấm thi

9

Từ 21/6 - 30/6/2013

Chấm thi các môn thi lý thuyết

Ban chấm thi, Ban TK

10

Ngày 24, 25, 26, 27, 28/6/2013

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

11

Từ 01/7 - 03/7/2013

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

12

9h00’ ngày 04/7/2013

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

13

Từ 05/7 - 08/7/2013

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC

Phòng CTHS

Phòng Đào tạo

14

8h30’ ngày 10/7/2013

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2011 – 2013 tại nhà VH

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, P. CTHS, các Khoa và sinh viên

2. Môn thi tốt nghiệp:

  Căn cứ theo Điều 13 của Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Thi môn Chính trị:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

2. Thi môn Lý thuyết chuyên môn:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

3. Thi môn Thực hành nghề nghiệp:

- Hình thức thi: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm

- Thời gian: Từ 1 đến 2 ngày.