>> Kế hoạc thi tốt nghiệp khóa 44 hệ  Cao đẳng, Trung cấp nghề cơ sở, Cao đẳng nghề,

>> Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 45 hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

 HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP K44

1. Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp:

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 05/5 - 15/5/2013

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Từ 17/5 - 24/5/2013

Xét hạnh kiểm học kỳ II, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 24/5/2013

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

8h00’ ngày 27/5/2013

Tập trung sinh viên tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 13/5 - 10/6/2013

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 11/6/2013

Thi môn các môn KH Mác – Lênin

Ban coi thi, Thư ký

7

7h00’ ngày 12/6/2013

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi , Thư ký

8

Từ 13/6 - 19/6/2013

Chấm thi các môn (cả Thứ 7)

Ban chấm thi, Ban TK

9

Từ 13, 14, 17, 18, 19/6/2013

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

10

Từ 20/6 ¸  21/6/2013

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

11

9h00’ ngày 24/6/2013

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi  TN

12

Từ 25 ¸26/6/2013

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC

Phòng CTHS

Phòng Đào tạo

13

8h30’ ngày 10/7/2013

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2011 – 2013 tại nhà VH

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, P. CTHS, các Khoa và sinh viên

 

2. Môn thi tốt nghiệp: (Tất cả các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp được tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp)

- Thi tốt nghiệp gồm 2 môn:

+ Môn thi lý thuyết chuyên môn: là khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc gồm 2 phần (phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn).

+ Môn khoa học Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Tuỳ theo từng ngành cụ thể

3. Khối lượng kiến thức môn thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn được tính bằng đơn vị học trình của các phần kiến thức ôn tập và qui định cho các chương trình của 04 ngành đều là 15 đơn vị học trình (hệ số 15).

4. Điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được tính vào điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học (với hệ số 15).//tuýeninh2018