>> Lịch thi học kỳ I - Khóa:  46, 45, 44

>> Kế hoạc thi tốt nghiệp khóa 44 hệ  Cao đẳng, Trung cấp nghề cơ sở, Cao đẳng nghề,

>> Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 45 hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

LỊCH THI

Khóa 46 - Hệ: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cơ sở

I – HỆ CAO ĐẲNG:

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Cơ khí A - K46

Ngoại ngữ

08/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

P303-B

Những nguyờn lý CB của CN Mác – Lênin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

 

Vật lý 2

13/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toán CC 2

15/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Kỹ thuật điện

17/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

 

Hinh họa-VKT

24/06/2013

9h/03/08/2013

Từ 11/08/2013

 

Tư tưởng HCM

26/06/2013

9h/10/08/2013

Từ 17/08/2013

 

Sác xuất

28/06/2013

9h/11/08/2013

Từ 24/08/2013

 

Cơ khí B -K46

Ngoại ngữ

 08/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

P303-B

Những nguyờn lý CB của CN Mỏc – Lờnin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

 

Vật lý 2

13/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toỏn CC 2

15/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Kỹ thuật điện

17/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

 

Hinh họa-VKT

24/06/2013

9h/03/08/2013

Từ 11/08/2013

 

Tư tưởng HCM

26/06/2013

9h/10/08/2013

Từ 17/08/2013

 

Sác xuất

28/06/2013

9h/11/08/2013

Từ 24/08/2013

 

 

 

 

 

 

Cơ khí C - K46

Ngoại ngữ

08/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

P303-B

Những nguyờn lý CB của CN Mỏc – Lờnin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

 

Vật lý 2

13/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toán CC 2

15/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Kỹ thuật điện

17/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

 

Hinh họa-VKT

24/06/2013

9h/03/08/2013

Từ 11/08/2013

 

Tư tưởng HCM

26/06/2013

9h/10/08/2013

Từ 17/08/2013

 

Sác xuất

28/06/2013

9h/11/08/2013

Từ 24/08/2013

 

Điện A - K46

Những nguyên lý CB của CN Mỏc – Lờnin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

P303-B

Ngoại ngữ

14/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

 

Vật lý 2

17/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toán CC 2

20/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Vật liệu-Khớ cụ

22/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

P301-B

Pháp luật

24/05/2013

9h/09/06/2013

Từ 04/08/2013

P301-B

 

     

 

Điện B - K46

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

P303-B

Ngoại ngữ

14/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

 

Vật lý 2

17/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toán CC 2

20/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Vật liệu-Khí cụ

22/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

P301-B

Pháp luật

24/05/2013

9h/09/06/2013

Từ 04/08/2013

P301-B

Điện C - K46

Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin

10/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 09/06/2013

P303-B

Ngoại ngữ

14/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 02/06/2013

 

Vật lý 2

17/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Toán CC 2

20/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Vật liệu-Khí cụ

22/05/2013

9h/02/06/2013

Từ 29/06/2013

P301-B

Pháp luật

24/05/2013

9h/09/06/2013

Từ 04/08/2013

P301-B

Kế toán -K46

Ngoại ngữ

14/05/2013

9h/26/05/2013

Từ 09/06/2013

P302-B

Kinh tế quốc tế

17/05/2013

9h/01/06/2013

Từ 15/06/2013

 

Nguyên lý thống kê

20/05/2013

9h/08/06/2013

Từ 22/06/2013

 

Thuế

22/05/2013

9h/09/06/2013

Từ 29/06/2013

 

Xắc xuất

24/05/2013

9h/15/06/2013

Từ 03/08/2013

 

II . HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

 

Điện A TCCN K46

GD quốc phòng

Theo lịch riêng

 

 

 

Đo lường

23/04/2013

9h/05/05/2013

Từ 18/05/2013

P302-B

Cơ kỹ thuật

26/04/2013

9h/11/05/2013

Từ 25/05/2013

 

Anh văn CN

02/05/2013

9h/18/05/2013

Từ 01/06/2013

 

Phỏp luật

03/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 09/06/2013

 

 

Điện B TCCN K46

GD quốc phòng

Theo lịch riêng

 

 

 

Đo lường

23/04/2013

9h/05/05/2013

Từ 18/05/2013

P302-B

Cơ kỹ thuật

26/04/2013

9h/11/05/2013

Từ 25/05/2013

 

Anh văn CN

02/05/2013

9h/18/05/2013

Từ 01/06/2013

 

Pháp luật

03/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 09/06/2013

 

GD quốc phòng

Theo lịch riờng

 

 

 

 

Cơ khí TCCN K46

Vẽ kỹ thuật

 22/04/2013

9h/05/05/2013

Từ 18/05/2013

P305-B

Cơ kỹ thuật

24/04/2013

9h/11/05/2013

Từ 25/05/2013

 

Vật liệu CK

26/04/2013

9h/12/05/2013

Từ 02/06/2013

 

Dung sai

29/04/2013

9h/18/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Anh văn CN

02/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 23/06/2013

 

Pháp luật

03/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 09/06/2013

P302-B

Kế toán

TCCN K45

GD quốc phòng

Theo lịch riờng

 

 

 

LT HT Kế toán

22/04/2013

9h/05/05/2013

Từ 18/05/2013

P401- B

Lý thuyết TC

24/04/2013

9h/11/05/2013

Từ 25/05/2013

 

LT TTệ TD

26/04/2013

9h/12/05/2013

Từ 02/06/2013

 

Anh văn CN

29/04/2013

9h/18/05/2013

Từ 09/06/2013

 

Kinh tế quốc tế

02/05/2013

9h/19/05/2013

Từ 16/06/2013

 

Soạn thảo VB

03/05/2013

9h/25/05/2013

Từ 23/06/2013

 

 

III . HỆ TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ K 46

 

TT

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

 

14

Điện   TCNCS K46

Toán 11

04/06/2013

9h/16/06/2013

Từ 23/06/2013

 

Văn 11

05/06/2013

9h/22/06/2013

Từ 30/06/2013

P201-B

Vật Lý 11

06/06/2013

9h/23/06/2013

Từ 10/08/2013

 

Hóa học 11

07/06/2013

14h/23/06/2013

Từ 18/08/2013