>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 46
>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 45
>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 44
>> Danh sách thưởng học sinh học tập và rèn luyện giỏi học kỳ I - Năm học 2012 - 2013

 

DANH SÁCH
THƯỞNG HỌC SINH  HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN GIỎI

Học kỳ I - năm học: 2012 – 2013

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  113/ QĐ-CĐCN, ngày    tháng    năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHÓA

ĐTBC
H.TẬP

X. LOẠI R.LUYỆN

MỨC THƯỞNG

GHI CHÚ

1           

Ngô Hoàng Gia

Cơ khí A.CĐ- K44

7,8

XS

50.000

BT+0,2

2           

Nguyễn Văn Nam

Cơ khí A.CĐ- K44

8,2

Tốt

50.000

 

3           

Đỗ Thị Hồng Tâm

Kế toán A.CĐ- K44

8,2

XS

50.000

 

4           

Lưu Thị Tuyết

Kế toán A.CĐ- K44

8,1

XS

50.000

 

5           

Dương Thị Yến

Kế toán A.CĐ- K44

7,9

Tốt

50.000

TPKTX+0,1

6           

Trần Thị Hải

Kế toán B.CĐ- K44

8,0

XS

50.000

 

7           

Nguyễn Thị Nhung

Kế toán B.CĐ- K44

8,1

Tốt

50.000

 

8           

Hoàng Thị Hòa

Quản trị.CĐ- K44

8,3

XS

50.000

 

9           

Nguyễn Văn Thoại

Cơ khí A.CĐ- K45

7,8

XS

50.000

BT+0,2

10       

Hoàng Văn Linh

Điện.CĐN- K44

7,8

XS

50.000

BT+0,2

11       

Giáp Văn Ngọc

Cơ khí B.CĐ- K45

7,9

XS

50.000

BT+0,2

12       

Ma Thế Hiển

Kế toán.CĐ- K46

8,1

Tốt

50.000