KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LIÊN THÔNG TỪ TCCN - CĐ K45  NIÊN KHÓA 2011 - 2013 HỆ CHÍNH QUY

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 23 - 24/5/2013

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Ngày 27/5/2013

Xét hạnh kiểm học kỳ III,  khoá học

Phòng CTHS - Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

8h ngày 29/5/2013

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

14h ngày 30/5/2012

Tập trung HS tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

Phòng Đào Tạo

Phòng TCHC

5

Từ 20/5- 07/6/2013

Học sinh nghỉ ôn thi TN (2.5 tuần)

Các Khoa

6

7h30 ngày 08/6/2013

Thi môn Khoa học Mac-Lênin, TT HCM

Ban coi thi

7

7h30 ngày 09/6/2013

Thi môn Lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi

9

Ngày 10 - 16/6/2013

Chấm thi

Ban chấm thi, Ban TK

10

Từ 17 -21/6/2013

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng CTHS, GVCN    và học sinh

11

Ngày21/03/2012

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

12

9h00 ngày 24/6/2013

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

13

Ngày 01/7/2013

Làm các quyết định công nhận TN

Phòng TCHC, Phòng Đào tạo

14

8h ngày 01/8/2013

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2011 - 2013 tại nhà VH

Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng CTHS, các Khoa và Học sinh