Điện A - Cao đẳng - Khóa 45

Điện B - Cao đẳng - Khóa 45

Điện C - Cao đẳng - Khóa 45

Điện - Hệ Trung cấp nghề cơ sở - Khóa 45

Cơ khí A - Cao đẳng - Khóa 45

Cơ khí B- Cao đẳng - Khóa 45

Cơ khí C - Cao đẳng - Khóa 45

Hàn - Cao đẳng - Khóa 45

Hàn - Hệ Trung cấp nghề cơ sở - Khóa 45

Sửa chữa ôtô - Hệ TCN-CS - Khóa 45

Kế toán - Cao đẳng - Khóa 45

Quản trị KD - Cao đẳng - Khóa 45

Tin - Cao đẳng - Khóa 45

Điện A - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Điện B - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Điện C - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Điện - Hệ Trung cấp nghề cơ sở - Khóa 46

Điện A - Hệ TCCN K46

Điện B - Hệ TCCN K46

Cơ khí A - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Cơ khí B - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Cơ khí C - Hệ cao đẳng - Khóa 46

Cơ khí - Hệ TCCN K46

Kế toán - Hệ cao đẳng K46

Kế toán hệ TCCN K46

Điện - Hệ liên thông
TCN + TCCN lên CĐ - Khóa 46

 Cơ khí - Hệ liên thông
TCN + TCCN lên CĐ - Khóa 46

 Kế toán - Hệ liên thông
TCN + TCCN lên CĐ - Khóa 46

 Học bổ xung (TCN) - Hệ liên thông
TCN + TCCN lên CĐ - Khóa 46

 Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
Học kỳ 1- Năm thứ 2 - Năm học 2013 - 2014

Cơ khí A - Cao đẳng - Khóa 47

Cơ khí B - Cao đẳng - Khóa 47

Điện A - Cao đẳng - Khóa 47

Điện B - Cao đẳng - Khóa 47

Kế toán - Cao đẳng - Khóa 47

Trung cấp chuyên nghiệp K47

Trung cấp nghề K47

Lịch thảo luận K47

Quân sự K47

Kế toán - Hệ liên thông TCCN_CD - K47

Điện+Cơ khí - Hệ liên thông TCCN_CD - K47

.

 

>> Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2012 - 2013

123

 //tuýeninh2018