* Giảng đường A502 (sáng) - GVCN: Trần Thanh Hưng

   

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Đồ gá

Công nghệ phôi

Máy công cụ

Công nghệ phôi

Đồ gá

Máy công cụ

Công nghệ CTM

CN CAD/CAM
 

Công nghệ CTM

CN CAD/CAM

Từ 06/08 - 19/08

(Số tuần: 5 )

3

Đồ gá

Công nghệ phôi

 Máy Công cụ

CN CAD/CAM

CN CAD/CAM

Công nghệ CTM

Công nghệ CTM Công nghệ CTM

Từ 09/09 - 13/10

(Số tuần: 5)

4

Thi hết môn

Từ 14/10 - 20/10

(Số tuần: 1)

6

Thực tập tốt nghiệp

Từ 21/10 - 19/01

(Số tuần: 13)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Máy công cụ

90

45

6

T.Viết

Nga

2

Công nghệ phôi

45

45

3

T.Viết

Hùng

3

Đồ gá

45

45

3

T.Viết

Phong

4

TT Máy công cụ

5T

5T

5

T.H

 

5

CN CAD/CAM

60

60

4

T.H

Huy

6

Công nghệ CTM

90

90

6

V.đáp

Hùng

7

Công nghệ CNC

60

60

4

T.Viết

Hiệp//tuýeninh2018