* Giảng đường A202 (sáng) - GVCN: Trần Thị Nam

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Vi điều khiển

Điều khiển logic

Trang bị điện 1

TĐ hóa khí nén

Vi điều khiển

Trang bị điện 1

Thực tập Quấn

(Hành chính)

Thực tập Quấn

(Hành chính)

Từ 05/08 - 08/09

(Số tuần: 5)

Thi hết môn

Từ 9/9 - 15/09

(Số tuần:1)

TĐ hóa khí nén

Trang bị điện 2

TĐ hóa khí nén

Trang bị điện 2

Trang bị điện 2

(3 tiết)

Thực tập Quấn

(Hành chính)

Thực tập Quấn

(Hành chính)

Từ 16/09 - 20/10

(Số tuần: 5)

Thi hết môn

T21/10 - 27/10

(Số tuần:1)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(từ 28/10 - 19/01/003)

(Số tuần:12)

 

TT

Môn học

Số tiết giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên

Tổng

Chưa dạy

1

Điều khiển logic

45

9

3

T.Viết

Tr.Nam

2

Vi điều khiển

60

24

4

T.Viết

B.Tuấn

3

Trang bị điện 1

45

27

3

T.Viết

Định

4

TĐ hóa khí nén

45

45

3

T.Viết

Cù Hùng

5

TT quấn

4T

160h

4

T.H

Thuần, Huyền

6

Trang bị điện 2

45

45

3

T.Viết

Định