* Giảng đường: A202 (Chiều) -

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Thực tập tốt nghiệp

Từ 05/08 - 27/10

(Số tuần: 5 )

2 TT mạch máy TT mạch máy

Trang bị điện 1

Vi điều khiển

Vi điều khiển

TĐ hóa khí nén

Điều khiển logic

Trang bị điện 1

T ừ 28/10 - 01/12

(Số tuần: 5)

3

THI HẾT MÔN

T ừ 02/12 - 08/12

4

TT mạch máy TT mạch máy

TĐ hóa khí nén

Trang bị điện 2

TĐ hóa khí nén

Trang bị điện 2

Trang bị điện 2

(3 tiết)

Từ 09/12 - 12/1/2014

(Số tuần: 5)

3

THI HẾT MÔN

Từ 13/1 - 19/1/2014

(Số tuần: 1)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Điều khiển logic

45

9

3

T.Viết

Tuệ Minh

2

Vi điều khiển

60

42

4

T.Viết

Minh Tuấn

3

Trang bị điện 1

45

27

3

T.Viết

Bảo Lộc

4

TĐ hóa khí nén

45

45

3

T.viế

Cù Hùng

5

Thực tập mạch máy

4T

160

4

T.H

Hưởng, T.Hồng

6

Trang bị điện 2

45

45

3

T.viết

Bảo Lộc//tuýeninh2018