* Giảng đường B204(sáng) - GVCN: Đào Mạnh Hùng

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Kiểm toán

Đường lối ĐCS VN

Kiểm toán

Đường lối ĐCS VN

Qtrị SX&T nghiệp

Phân tích HĐ KD

Qtrị SX&T nghiệp

Qtrị Maketting

Phân tích HĐKD

Qtrị Maketting

Từ 05/08 ¸11/08

(Số tuần: 1)

2

THI HẾT MÔN Từ 12/08  - 18/08

3

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 1

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 1

Phân tích HĐ KD

Kinh tế phát triển

Qtrị Maketting

Lập và Qlý dự án ĐT

Phân tích HĐ KD

Qtrị Maketting

Từ 19/08 - 29/09

(Số tuần: 6)

4

THI HẾT MÔN Từ 30/09 - 06/10

5

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 1

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 1

Thương mại điện tử

Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển

(3 tiết)

Kinh tế lượng

(3 tiết)

Từ 07/10 - 17/11

(Số tuần: 6)

6 THI HẾT MÔN

Từ 18/11 - 01/12

7

Quản trị rủi do

Lập và Qlý dự án ĐT

Quản trị rủi do

Luật kinh tế

Thương mại điện tử

(3 tiết)

Lập và Qlý dự án ĐT

(3 tiết)

Kinh tế lượng

(3 tiết)

Từ 02/12 - 19/01

(Số tuần: 7)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Kiểm toán

60

6

4

T.Viết

Hường

2

Qtrị SX&T nghiệp 75 6 5

T.Viết

Hùng

3

Đường lối ĐCS VN 60 6 4

T.Viết

Đ.Huyền

4

Phân tích HĐ KD 60 36 4

T.Viết

Trang

5

Qtrị Maketting 60 36 4

T.Viết

Hường

6

Qtrị T chính DN 1 60 60 4

T.Viết

Hằng

7

Quản trị nhân lực 60 60 4

T.Viết

N.Hà

8

Kinh tế phát triển

60 60 4

T.Viết

Hồng

9

Quản trị rủi do

60 60 4

T.Viết

N.Hà

10

Kinh tế lượng 60 60 4

T.Viết

Hùng

11

Thương mại điện tử

60 60 4 T.Viết Dũng
12

Lập và Qlý dự án ĐT  
 

60 60 4 T.Viết Trang

13

Luật kinh tế 60 60 4

T.Viết

P.Huyền

 

* Dự kiến

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Kiểm toán

Đường lối ĐCS VN

Kiểm toán

Đường lối ĐCS VN

Qtrị SX&T nghiệp

Phân tích HĐ KD

Qtrị SX&T nghiệp

Qtrị Maketting

Phân tích HĐ

KDQtrị Maketting

Từ 05/08 ¸11/08

(Số tuần: 1)

2

THI HẾT MÔN Từ 12/08  - 18/08

3

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 2

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 2

Phân tích HĐ KD

Lập và Qlý dự án ĐT

Qtrị Maketting

Lập và Qlý dự án ĐT

Phân tích HĐ KD

Qtrị Maketting

Từ 19/08 - 29/09

(Số tuần: 6)

4

THI HẾT MÔN Từ 30/09 - 06/10

5

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 2

Quản trị nhân lực

Qtrị T chính DN 2

Thương mại điện tử

Lập và Qlý dự án ĐT

Lập và Qlý dự án ĐT

(3 tiết)

Kinh tế lượng

(3 tiết)

Từ 07/10 - 17/11

(Số tuần: 6)

6 THI HẾT MÔN

Từ 18/11 - 01/12

7

Quản trị rủi do

Kinh tế phát triển

Quản trị rủi do

Luật kinh tế

Thương mại điện tử

(3 tiết)

Kinh tế phát triển

(3 tiết)

Kinh tế lượng

(3 tiết)

Từ 02/12 - 19/01

(Số tuần: 7)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Kiểm toán

60

6

4

T.Viết

Hường

2

Qtrị SX&T nghiệp 75 6 5

T.Viết

Hùng

3

Đường lối ĐCS VN 60 36 4

T.Viết

Đ.Huyền

4

Phân tích HĐ KD 60 36 4

T.Viết

Trang

5

Qtrị Maketting 60 60 4

T.Viết

Hường

6

Qtrị T chính DN 2 60 60 4

T.Viết

Hằng

7

Quản trị nhân lực 60 60 4

T.Viết

N.Hà

8

Lập và Qlý dự án ĐT 60 60 4

T.Viết

Trang

9

Thương mại điện tử 60 60 4

T.Viết

Dũng

10

Kinh tế lượng 60 60 4

T.Viết

Hùng

11

Quản trị rủi do

60 60 4 T.Viết N.Hà
12

Kinh tế phát triển

60 60 4 T.Viết Hồng

13

Luật kinh tế 60 60 4

T.Viết

P.Huyền//tuýeninh2018