* Giảng đường A201(chiều) - GVCN: Nguyễn Ngọc Thảo

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Đường lối ĐCS VN

Hệ điều hành

Kỹ thuật đồ hoạ 2

Trí tuệ nhân tạo

PT T.kế H.thống

Đường lối ĐCS VN

Hệ điều hành

Kỹ thuật đồ hoạ 2

Trí tuệ nhân tạo

PT T.kế H.thống

Từ 05/08 - 08/09

(Số tuần: 5 )

2

Đường lối ĐCS VN

Hệ điều hành

Kỹ thuật đồ hoạ 2

Trí tuệ nhân tạo

PT T.kế H.thống

 Đường lối ĐCS VN

Kỹ thuật đồ hoạ 2

(Ca chiều)

Hệ điều hành

(Ca chiều)

Từ 09/09 - 13/10

(Số tuần: 5)

3

Thi hết môn

Từ 14/10 - 27/10

4

Thiết kế trang web

L.Trình nâng cao

Thiết kế trang web

L.Trình nâng cao

Thiết kế trang web

(Ca chiều)

L.Trình nâng cao

(Ca chiều)

L.Trình nâng cao

(Ca chiều)

Từ 28/10 - 01/12

(Số tuần: 5)

5

L.Tr hướng ĐT

(6 tiết)

Thiết kế trang web

L.Tr hướng ĐT

Thiết kế trang web

(Ca chiều)

L.Tr hướng đối tượng

(Ca chiều)

L.Tr hướng đối tượng

(Ca chiều)

Từ 02/12 - 05/01

(Số tuần: 5)

6

Thi hết môn

       Từ 06/01 - 12/01

7

Bảo trì hệ thống

(Ca chiều)

Bảo trì hệ thống

(Ca chiều)

Bảo trì hệ thống

(Ca chiều)

Bảo trì hệ thống

(Ca chiều)

Bảo trì hệ thống

(Ca chiều)

Từ 13/01 - 19/01

(1 tuần)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Đường lối ĐCS VN

60

60

3

T.Viết

Đ.Huyền

2

Hệ điều hành

45+30h

45+30h

4

T.Viết

Loan

3

Kỹ thuật đồ hoạ 2

45+30h

45+30h

6

T.H

Hảo

4

PT T.kế H.thống

45

45

3

T.Viết

H.Anh

5

Tri tuệ nhân tạo

45

45

3

T.Viết

H.Anh

6

L.Trình nâng cao

30+60h

30+60h

4

T.Viết

Thảo

7

Thiết kế trang web

45+60h

45+60h

5

T.H

Thảo

8

L.Trình hướng đối tượng

45+60h

45+60h

3

T.H

Loan

9

Bảo trì hệ thống

15+30h

15+30h

2

T.Viết

Hảo//tuýeninh2018