* Giảng đường B103 (sáng) & Xưởng  - GVCN: NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

SC Vận hành MĐ

(Hành chính)

SC Vận hành MĐ

(Hành chính)

Từ 6/8 - 11/11

(Số tuần:14)

2

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-2)

Toán (3-4)

Toán (1-3)

Vật lý (4-5)

Hoá Học (1-2)

Vật lý (3-4)

PLC cơ bản

(3 tiết)

Từ 12/11- 23/12

(Số tuần:6)

4

PLC cơ bản

-Sáng 4 tiết
- Chiều TT (4h)

PLC cơ bản

-Sáng 4 tiết
- Chiều TT (4h)

PLC cơ bản

(Hành chính)

PLC cơ bản

  (Hành chính)

PLC cơ bản

  (Hành chính)

Từ 24/12 - 19/01

(Số tuần:4)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Toán 12

128

128

 

T.Viết

Nghĩa

2

Văn 12

96

96

 

T.Viết

Thuyên

3

Vật lý 12

64

64

 

T.Viết

Trang

4

Hoá học 12

64

64

 

T.Viết

Thư

5

SC Vận hành máy điện

20+180h

200h

5

TH

Thuần

6

PLC Cơ bản

45+120h

45+120h

7

T.H

M.Tuấn

 //tuýeninh2018