* Giảng đường A402(chiều) -

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Anh văn CN

Kỹ thuật nhiệt

Lý thuyết mạch

ĐL-Cảm biến

ĐL-Cảm biến

Cơ ứng dụng

LT mạch

Anh văn CN

Kỹ thuật nhiệt

Linh kiện ĐT

Từ 5/08-8/09

(Số tuần:5 )

THI HẾT MÔN

Từ 9/09 -16/09

(Số tuần:1 )

ĐL-Cảm biến

Lý thuyết mạch

Đư­ờng lối ĐCS

Máy điện

Máy điện

Cơ ứng dụng

Cung cấp điện

Đư­ờng lối ĐCSVN

Cơ ứng dụng

Cung cấp điện

Từ 17/09-21/10

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 22/10 -27/10

An toàn

Máy điện

Đư­ờng lối ĐCS

Cung cấp điện

Máy điện

Vẽ điện

Cung cấp điện

Đư­ờng lối ĐCSVN

An toàn

Vẽ điện

Từ 28/10-01/12

(Số tuần: 5

THI HẾT MÔN

Từ 2/12-15/12

(Số tuần: 2)

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Thực tập điện tử

(Hành chinh)

Kỹ thuật xung số

Điện tử CS

Điện tử CS

Kỹ thuật xung số

Điện tử CS

Kỹ thuật xung số

Từ 17/12-19/01

(Số tuần: 5)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Anh văn CN

90

30

6

T.Viết

Bình

2

Kỹ thuật nhiệt

45

30

3

T.Viết

C.Thành

3

Lý thuyết mạch

90

45

5

T.Viết

H.Yến

4

Linh kiện ĐT

45

15

3

T.Viết

H.Quang

5

Đo lư­ờng-Cảm biến

45

45

3

T.Viết

6

Cơ ứng dụng

45

45

3

 

Nhã

7

Đư­ờng lối ĐCS

60

60

4

T.Viết

Đ.Huyền

8

Máy điện

60

60

4

T.Viết

D.Quang

9

Cung cấp điện

60

60

4

T.Viết

Tr.Nam

10

An toàn điện

30

30

2

T.Viết

V. Hương

11

Vẽ điện

30

30

2

T.Viết

C.thành

12

Điện tử CS

60

60

4

T.Viết

Nghiệp

13

Kỹ thuật xung số

60

60

4

T.Viết

C.Hùng

14

Thực tập điện tử

2T

80h

2

T.H

B.Tuấn

 //tuýeninh2018